Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon

PuuDno-2020-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion osalta on tullut esiin useampiakin muutostarpeita.

Kunnan saamien valtionosuuksien määrä tulee kuluvana vuonna olemaan huomattavasti budjetoitua korkeampi, johtuen valtion päättämistä koronatukitoimista. Viimeisin päätös valtionosuuksien määrästä on 8,71 miljoonaa euroa, kun talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioitiin 8,39 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määrän toteumaennuste on siis noin 320 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Verotulojen osalta talousarvion tason (9,050 miljoonaa euroa) voidaan arvioida kokonaisuutena toteutuvan. Kiinteistöveron ja kunnallisveron tuottojen heikentymistä kompensoi valtion päätös yhteisövero-osuuden kasvusta.

Käyttötalouden osalta keväällä tehtiin päätökset elinvoimapalvelujen lisärahoituksesta nettona 100 000 eurolla. Yksinyrittäjien tukien osalta menot (150 000 euroa) ja tulot (150 000 euroa) on Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti kirjattu toimeksiantotehtävinä ilman käyttötalousvaikutusta. Tältä osin elinvoimapalvelujen määrärahamuutokset voidaan perua. Muiden vastuualueiden osalta määrärahamuutoksia ei vielä esitetä. Useilla vastuualueilla koronaepidemia tarkoitti menojen tilapäistä pienentymistä. Erikoissairaanhoidon käyttö on myös vähentynyt radikaalisti, mutta lopullista sote-palvelujen kustannusta ei silti voida vielä tarkkaan ennakoida.

Investointien osalta talousarvioon on tarpeen tehdä lisäyksiä Pistohiekan alueen katu- ja vesihuoltoverkoston toteuttamiseen, edellyttäen että valtuusto erikseen hyväksyy alueen kunnallistekniikan toteuttamista koskevat suunnitelmat. Lisäksi kunta joutuu sopimustoimittajan irtisanomisen vuoksi hankkimaan uuden palkanlaskentaohjelmiston ja hankinta joudutaan toteuttamaan loppuvuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päätää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut (ulkoiset):
Toimintatuottojen vähennys 150 000 euroa
Toimintamenojen vähennys 150 000 euroa

Valtionosuudet: tulojen lisäys 320 000 euroa

Investointiosa, menojen lisäykset:

Aineettomat oikeudet/palkanlaskenta 25 000 euroa
Pistohiekan kunnallistekniikka 200 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut (ulkoiset):
Toimintatuottojen vähennys 150 000 euroa
Toimintamenojen vähennys 150 000 euroa

Valtionosuudet: tulojen lisäys 320 000 euroa

Investointiosa, menojen lisäykset:

Aineettomat oikeudet/palkanlaskenta 25 000 euroa
Pistohiekan kunnallistekniikka 200 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00