Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Maanvuokrasopimuksen solmiminen Adverento Travel Oy:n kanssa

PuuDno-2020-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pistohiekan ranta-asemakaava-alueelta kaikkiaan 17 matkailurakentamiseen kaavoitettua tonttia. Alueelle on etsitty päänavaajainvestoria  ja joulukuusta lähtien neuvotteluja on käyty Tomi Närhisen kanssa, joka on laatinut ehdotuksen alueiden vuokraamisesta alueelta ja kaavan mukaisen matkailurakentamisen alueelle. Maanvuokrasopimuksen toisena osapuolena on Närhisen yritys nimeltä Adverento Travel, joka on vielä ns. pöytälaatikkoyritys.

Vuokrasopimus kattaa määräalat Pistohiekan ranta-asemakaavassa (hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 2.5.2017 § 15) mukaisen kortteli 7 tontti nro 1 sekä korttelin 4 kokonaisuudessaan.
Lisäksi vuokralaiselle syntyy oikeus (optio) vuokrata kortteli 3 tontti nro 5. Option käyttämisestä on ilmoitettava vuokranantajalle 31.12.2025 mennessä.

Alueen asemakaavassa kunnallistekniikan toteuttaminen on määritetty maanomistajan (kunta, Metsähallitus) tehtäväksi. Vuokrasopimuksen myötä kunta sitoutuu toteuttamaan kaavan mukaisen määräaloille johtavan sorapintaisen tiestön sekä hankkimaan tonteille johtavan sähköliittymän. Tiestön tulee olla valmis korttelialueen 7 osalta 1.5.2021 ja korttelialueen 4 osalta 1.5.2022. Kunta myös sitoutuu vuokrasopimuksessa varmistamaan, että vuokralaisen rakentamat rakennukset korttelialueella 7 voidaan liittää viimeistään 1.5.2021 toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. Vastaavasti korttelialueen 4 osalta liittymisen tulee olla mahdollista 1.5.2022.

Vuokra-aika on sopimuksessa määritetty 30 vuodeksi. Vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuuden määrä on 500 kerrosneliömetriä ja sen tulee olla toteutettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on yksipuolinen oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen mikäli rakentamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Vuotuinen vuokra on sopimuksen alussa lähtövuokra, joka kattaa rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetrin edestä määräalaa kohden. Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 1 818 euroa/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 3410 euroa/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 1363 euroa/vuosi.

Määräalojen vuotuista vuokraa korotetaan 250 neliömetrin ylittävältä käytöltä, kuitenkin enintään 400 käytettyyn neliömetriin saakka, seuraavasti: Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 9,09 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 13,64 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 5,45 euroa/kerrosneliömetri/vuosi. Näin ollen vuotuinen maanvuokra tulisi olemaan nykyrahassa 5200 euron (lähtövuokra, ilman optioaluetta) ja 10 800 euron välillä (täysi vuokra, ml. optioalue).

Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu vuokralaisen osto-oikeudesta, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksen mukainen ostohinta on ilman optioaluetta 172 750 euroa ja optioalueen kanssa 216 360 euroa nykyrahassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Asko Luukkonen ehdotti, että maanvuokrasopimusta ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että Asko Luukkosen ehdotusta ei kannatettu.

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ehdotti, että kunnanjohtajalle annetaan valtuutus vuokrasopimuksen alkamisajankohdan aikaistamiseksi. Valtuutettu Seija Ikonen kannatti Harri Kautosen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko Harri Kautosen ehdottama lisäys kunnanhallituksen ehdotukseen hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Harri Kautosen esittämällä lisäyksellä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00