Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

PuuDno-2020-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.

Uudistuksen on määrä astua voimaan 1.1.2023. Ensimmäiset maakuntavaalit on määrä toimittaa tammikuussa 2022.

Uudistuksen pääpiirteet ovat monella tapaa samanlaiset kuin edellisen hallituksen uudistuksesta, kuitenkin erityisesti sillä erotuksella, että maakunnille ei ole siirtymässä muita tehtäviä kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoiminta. Sisällöllisesti eroja on myös siinä, ettei esitykseen ole kytketty asiakkaan valinnanvapautta lisääviä lakeja ja myös Uudellamaalla on muusta maasta poikkeava erityisratkaisu.

Uudistuksella on runsaasti Puumalan kuntaan taloudellisesti vaikuttavia elementtejä, mutta kokonaisuutena ratkaisun voidaan olevan Puumalalle varsin kustannusneutraali, eli kunnan menojen ja tulojen tasapainon muutos näyttäisi jäävän varsin maltilliseksi noin -50 euroon/asukas, siis noin 100 000 euroon. Laskelmissa on kuitenkin vuotuisia heittoja, mutta suurta hyötyä tai riskiä ei uudistuksesta taloudellisesti vaikuttaisi tällä erää olevan. Merkittävimmät vaikutukset ovat tuloverotuksen ja yhteisövero-osuuden siirto osin valtiolle sekä Puumalassa erityisesti kunnan ikäsidonnaisten menojen ja valtionosuuksien siirtymisellä maakunnille/valtiolle, syrjäisyyden laskenta jatkossa maanteiden perusteella ja kiinteistöveron ottaminen osittain kuntien verotulojen väliseen tasaukseen.

Kuntien tulee jatkossa vuokrata omistamansa tilat sote-maakunnille ainakin kolmen vuoden ajan. Lisäksi maakunnalla on yhden vuoden optio tilojen vuokraamiseen.

Alueellisesti merkittävin kysymys on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien sijoittumiskysymys. Vaihtoehtoina on ko. kuntien siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa (vaihtoehto 1, jonka mukaisesti esitysluonnos on laadittu) tai pysyminen osana Etelä-Savoa. Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin taustamuistiossa.

Koko lausuntopyyntöaineisto löytyy osoitteesta: https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020

Lausuntoaika päättyy 25.9. Lausuntoluonnos liitteenä. Oheismateriaalina lakiehdotukset, sekä diaesittelyt (3 kpl) lakikokonaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon ja tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä liitteenä olevan lausunnon tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä liitteenä olevan lausunnon tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.