Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen

PuuDno-2017-52

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu.

Haapaselän osayleiskaavan päivityksen suunnittelualueena on 18.3.2002 hyväksytyn Haapaselän osayleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Saimaan vesistön lisäksi myös sisäjärvet Ryhäläntien itäpuolelta, Viljakansaaren länsiosasta ja Partalansaaresta.

Kaavan päivittäminen on toteutettu voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olevaa yleiskaavaa ei ole muutettu, ellei muuttamiseen ole ollut jokin erityinen syy. Rakennuspaikkojen lukumäärää ei ole muutettu. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus hakea kaavamuutoksia. Maanomistajien hakemuksesta tehtävistä kaavamuutoksista peritään maksu. Yleiskaava ei ole voimassa niillä alueilla, joilla on ranta-asemakaava. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa uutta tai muutettaessa aiemmin voimaan tullutta ranta-asemakaavaa.

Kaavaan on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaehdotukseen. Yhtä rakennuspaikkaa ehdotetaan siirrettäväksi Haapaselältä Taajamayleiskaavan alueelle Koskenselälle.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.3. – 3.5.2017.

Kaavakartat, kaavamääräykset, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan ehdotuksen: Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 11.7.2017 päivätyn Haapaselän osayleiskaavan päivityksen.

 

Kunnanvaltuuston pj. Unto Pasanen (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi), valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen (osallisuusjäävi), kunnanhallituksen jäsenet Antti Kasanen (osallisuusjäävi) ja Minna Korhonen (yhteisöjäävi) poistuivat kokouksesta esteellisinä tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 11.7.2017 päivätyn Haapaselän osayleiskaavan päivityksen.

 

Valtuutettu Antti Kasanen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen ilmoittivat esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00