Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pistohiekan ranta-asemakaavan hyväksyminen

PuuDno-2015-258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan laadinta on tullut vireille vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa. Ranta-asemakaava sijoittuu Lietveden Pistohiekanselän koillisrannalle vesialueen, kantatien 62 (Lietvedentie), ja maantien 15153 (Rokansalontie) rajaamalle alueelle. Paikalla aiemmin toimineesta leirintäalueesta on jäljellä joitakin rakennuksia tai rakennelmia; muutoin alue on rakentamatonta metsämaata. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1–7 sekä viher-, katu-, venevalkama- ja suoja-alueet. Kaavassa on osoitettu lisäksi luo-alueet, jotka ovat luonto-, ympäristö- ja maisema-arvoiltaan merkityksellisiä. Pysäköintiin varattavat alueet on osoitettu korttelialueiden sisälle.

Pistohiekan matkailualueen ranta-asemakaava pohjautuu Etelä-Savon maakuntakaavaan sekä 17.3.2016 lainvoimaiseksi tulleeseen Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen ovat olleet julkisesti nähtävänä 20.8. -  30.9.2015. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.10. – 14.11.2016.

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa matkailutoimintojen kehittyminen Pistohiekan alueella luonnonympäristön arvot huomioiden. Alueelle olisi tulossa majoitus- ravintola- ja kokoustiloja. Ranta-asemakaavan mukaiselle alueelle on mahdollista rakentaa 20 350 k-m2. Korttelialueiden tehokkuudet vaihtelevat 0,15 ja 0,30 välillä. Tämä mahdollistaa noin 700 vuodepaikan osoittamisen alueelle.

Alueelle suunniteltu hotelli on osoitettu kantatie 62:n varrelle suunnilleen vanhan vastaanottokeskuksen kohdalle. Hotellin läheisyydessä sijaitsevat rantaravintolalle varattu alue, uimaranta-alue sekä näiden itäpuolella ja Säynätojanniemen puolella tiiviimmät lomarakennusalueet. Säynätojan itäpuolella sijaitsevat loput loma-asuntoalueet. Pääosa suunnittelualueen rannoista on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Ainoastaan hotellin yhteyteen osoitettu rantaravintola sekä venevalkama-alueet on osoitettu korttelialueiksi. Omarantaisia rakennuspaikkoja ei ole kaavalla osoitettu.

Kaavan Natura-arvionnissa on katsottu, että kaavan mukainen rakentaminen olisi omiaan lisäämään häiriöitä saimaannorpan pesinnälle kevätaikaan. Näiden häiriöiden minimoimiseksi on esitetty maastoliikennelain mukaista liikkumisrajoitusta. Puumalan kunnanhallitus on tehnyt rajoitusten määräämisestä esityksen Etelä-Savon ELY-keskukselle 3.10.2016, ja täydentänyt esitystä 7.11.2016.

Liitteenä on kaavaehdotus, kaavamääräykset, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Oheismateriaalina on Natura-arviointi, luontoselvitys, muinaisjäännösinventointi ja liikenteellinen selvitys. Aineisto on saatavilla myös sähköisesti osoitteesta http://www.puumala.fi/kuntalaisille/kaavoitus

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 10.4.2017 päivätyn Pistohiekan ranta-asemakaavan sekä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 10.4.2017 päivätyn Pistohiekan ranta-asemakaavan sekä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet.

Lisäksi valtuusto toteaa, että Etelä-Savon ELY-keskus on 20.4.2017 tehdyllä päätöksellä asettanut kaavan Natura-arvioinnin mukaisen talviaikaisen liikkumisrajoituksen Lietvedelle siten, että se tulee voimaan kun kaava-alueelle on myönnetty ensimmäinen asuin-, loma- tai matkailurakennuksen rakennuslupa.

Valtuusto päättää, että asemakaavan mukaisten rakennuslupien myöntäminen edellyttää yllä mainitun päätöksen voimassaoloa, ellei toimivaltainen viranomainen katso liikkumisen rajoittamista Natura-arvioinnista huolimatta tarpeettomaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00