Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen

PuuDno-2017-173

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu.

Suunnittelualueena on 26.8.2002 hyväksytyn Puumalan itäosien yleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Naistenveden, Ummistonveden, Katosselän ja Jänisselän alueet Saimaalla sekä alueelle olevat sisäjärvet.

Kaavan päivittäminen on toteutettu voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olevaa yleiskaavaa ei ole muutettu, ellei muuttamiseen ole ollut jokin erityinen syy. Päivityksen yhteydessä on käsitelty kiinteistö 623-415-1-30, jolla ei ole ollut voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Puumalan Itäosien yleiskaavaehdotukseen on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia, sekä maanomistajien ehdottamia muutoskokonaisuuksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaluonnokseen. Kaavaluonnoksessa näkyvät myös poikkeamispäätösten toteutunut tilanne ja kaavamerkintöjen tekniset muutokset. Muutoskohteita on yhteensä 94 kappaletta. Kaavaehdotuksessa on 27 maanomistajien hakemuksesta tehtyä korttelin rajauksen tai käyttötarkoituksen muutosta. Kaksi muutoskokonaisuutta, joissa käsitellään yhteensä 22 rakennuspaikan siirtämistä, on tutkittu.  Teknisiä korjauksia ja mm. päivittämisiä maakuntakaavaa vastaavaksi on tehty 43 kpl. Lisäksi on ehdotettu kaksi eri tapausta, joissa kaksi sisäjärven tai saaren rakennuspaikkaa muutetaan yhdeksi rakennuspaikaksi Saimaan rannalle.

Saimaannorpan suojelun vuoksi on tutkittu rakennuspaikkojen siirtämistä viidellä kiinteistöllä. Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavasta Rokansaaresta on siirretty kuusi rakennuspaikkaa tälle kaava-alueelle saimaannorpan suojelun perusteella.

Kolme kaavakartasta puuttunutta kantatilan rantasaunaa on lisätty kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Näiden kohteiden naapurit on kuultu erillisellä kuulemiskirjeellä.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 6.4. – 11.5.2018. Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja seitsemän muistutusta. Yksi elokuussa saapunut muistutus jätettiin myöhästyneenä huomioimatta. 

Kaavakartat, kaavamääräykset, kaavaselostus, kohteet luettelona ja kartalla sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luontoselvitykset ovat oheismateriaalina. 

Liitteet ja oheismateriaali ovat osoitteessa http://www.puumala.fi/itaosienyleiskaava

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Jäsenet Olli Luukkonen ja Antti Kasanen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: osallisuusjäävi.

 

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:

Kaavamuutokset toteutetaan kohteissa 82,83 ja 84 esitetyn mukaisina, mikäli kohteiden 82, 83 ja 84 maanomistukset on osoitettu yhteneväisiksi esisopimuksella tai muulla saannolla. Omistussuhteiden yhteneväisyys on esitettävä 24.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin oheisella lisäyksellä.

Kuvaus

Kaavakartat,​ kaavamääräykset,​ kaavaselostus,​ kohteet luettelona ja kartalla sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä.  Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma ja luontoselvitykset ovat oheismateriaalina. 

Liitteet ja oheismateriaali ovat osoitteessa http://www.puumala.fi/itaosienyleiskaava

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö-​ ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että:

Kaavamuutokset toteutetaan kohteissa 82,​83 ja 84 esitetyn mukaisina,​ mikäli kohteiden 82,​ 83 ja 84 maanomistukset on osoitettu yhteneväisiksi esisopimuksella tai muulla saannolla. Omistussuhteiden yhteneväisyys on esitettävä 24.9.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Kuntaan on toimitettu 24.9.2018 klo 15.00 mennessä esisopimukset koskien kohteita 82, 83 ja 84. Esisopimuksien pohjalta voidaan todeta maanomistusten yhteneväisyys. Kunnanhallituksen esitykseen kirjattu ehto koskien kohteita 82, 83 ja 84 on siten täytetty. Esisopimukset ovat pöytäkirjan liitteinä.

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen ehdotuksen mukaisena.

 

Kunnanvaltuuston II vpj. Martti Laine ja valtuutettu Antti Kasanen ilmoittivat esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00