Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Paloaseman muutos- ja korjaustöiden lisämääräraha

PuuDno-2018-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta kilpailutti Puumalan kunnan paloaseman muutos- ja korjaustyöurakat heinä-elokuussa 2018. Tarjouksia pyydettiin kolmesta eri kokonaisuudesta; maalämpökaivourakasta, lämmitys- ja ilmanvaihdon uusimisurakasta, sekä vesikaton uusimisurakasta. Voittaneiden tarjousten kokonaissummaksi muodostui 155 882,54 euroa. Puumalan kunnan paloaseman muutos- ja korjaustoimiin on varattu vuoden 2018 investointiosassa 150 000 euroa.

Puumalan paloasemahankkeeseen haettiin avustusta Palosuojelurahastolta. Avustushakemuksessamme hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 206 000 euroa ja haettavan avustuksen määrä oli 46 000 euroa. Itä-Suomen aluehallintovirastoalueella haettiin avustusta yhteensä viiteen kohteeseen, joista kolme sai avustusta. Puumalan hanke asetettiin sijalle neljä, eikä sille näin ollen myönnetty avustusta. Aluehallintoviraston vertailutaulukko on oheismateriaalina.

Paloaseman muutos- ja korjaustöiden yhteydessä on varauduttava lisä- ja muutostöihin. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän muutostöissä on tiedossa lisätöitä mm. sähkö- ja automaatiourakoinnin osalta. Vesikaton purkamisen yhteydessä voi myös löytyä rakennusteknisesti toimimattomia kohtia, jotka on järkevää korjata samalla kun vesikatto uusitaan. Hankkeen toteutukselle onkin syytä hakea 20 000 euron lisämääräraha. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto myöntää paloaseman muutos- ja korjaustöille, investointikohteelle 9821, lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle 20 000,00 euroa.

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto myöntää paloaseman muutos-​ ja korjaustöille,​ investointikohteelle 9821,​ lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle 20 000,​00 euroa.

 

Valtuutettu Laura Pitkonen ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00