Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Päiväkodin johtajan tehtävien uudelleenjärjestely

PuuDno-2018-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtajan työtehtäviin on kuulunut päiväkodin hallinnollinen johtajuus 1.9.2016 alkaen. Työajasta 30 % on ollut päiväkodin johtajan tehtäviä ja 70 % palvelujohtajan tehtäviä (hyvinvointilautakunnan esittelijä, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja). Lisäksi palvelujohtaja toimii työsuojelupäällikkönä sekä kunnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa tai ollessa esteellinen. Palvelujohtaja on ollut päiväkodilla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Todellinen työaika varhaiskasvatuksen tehtävissä on ollut n. 50 % kokonaistyöajasta.

Tänä aikana, kun palvelujohtaja on toiminut päiväkodin johtajana, on tullut esiin, että päiväkoti työyhteisönä tarvitsee joka päivä läsnäolevan lähijohtajan. Lisäksi laadukas varhaiskasvatus ja sen suunnitelmallinen kehittäminen vaatii päiväkodin johtajan työaikaa toiminnan havainnointiin ryhmissä sekä jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Kaksi päivää viikossa ei ole riittävä aika.

Palvelujohtaja ei ole pystynyt päiväkodin johtajana toimiessaan toimimaan täysipainoisesti hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana. Toimialan suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityö on jäänyt lähes kokonaan tekemättä.

Palvelujohtajalla tulee myös olla aikaa yhdessä alaistensa vastuuhenkilöiden kanssa kehittää ao. vastuualuetta kunnan strategian mukaisesti. Tällä hetkellä vastuuhenkilöt ovat hyvin kuormittuneita siitä, että joutuvat täysin itsenäisesti kehittämään oman vastuualueensa toimintaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä myös siihen, että jokainen vastuuhenkilö kehittää omaa toimintaansa omaan suuntaansa eikä hyvinvointipalvelut kehity kokonaisuudessa.

Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, UNICEFin lapsiystävällinen kunta -hanke, eri vastuualueiden muut hankkeet ja rahoituksen hakeminen niihin sekä hyvinvointipalvelujen strategian työstäminen vaativat palvelujohtajan työpanosta ja ovat sekä hyvinvointipalvelujen että koko kunnan kehittämisen ja strategian toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä.

Jos palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana, päiväkodille on haettava päiväkodin johtajaa. Puumalan kunnassa on olemassa päiväkodin johtajan virka, jota ei ole täytetty palvelujohtajan hoitaessa niitä tehtäviä.

Yksi vaihtoehto päiväkodin johtajan tehtäviksi on se, että päiväkodin johtajan työaika jakaantuu lapsiryhmässä tehtävään työhön (50 %) ja johtajan työhön (50 %). Tällöin päiväkotiin tarvitaan tällä hetkellä tiedossa olevan lapsimäärän mukaisesti 0,5 lastenhoitajan lisäresurssi. Tämän järjestelyn kustannukset olisivat n. 20.000 euroa vuodessa nykyistä mallia korkeammat.

Toisessa vaihtoehdossa päiväkodin johtajan tehtävät järjestettäisiin niin, että hän ei ole sidottu mihinkään lapsiryhmään vaan hoitaa henkilöstön sijaisuuksia 50 %:n työpanoksella. Tässä vaihtoehdossa päiväkotiin tarvitaan joko lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan lisäresurssia. Tällöin kustannukset ovat n. 31.000 – 36.000 euroa vuodessa nykyistä järjestelyä korkeammat ammattinimikkeestä riippuen.

Mikäli päiväkodilla on erillinen johtaja, tulee Puumalan kunnan hallintosääntöön tehdä päätösvallan osalta seuraava lisäys:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Laura Pitkonen esitti, että kunnanjohtajan esityksestä poistetaan kohdassa 1. palvelujohtajan uudet tehtävät (yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Pitkosen tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Laura Pitkosen tekemällä muutoksella.

Edelleen hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtajan työtehtäviin on kuulunut päiväkodin hallinnollinen johtajuus 1.9.2016 alkaen. Työajasta 30 % on ollut päiväkodin johtajan tehtäviä ja 70 % palvelujohtajan tehtäviä (hyvinvointilautakunnan esittelijä, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja). Lisäksi palvelujohtaja toimii työsuojelupäällikkönä sekä kunnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa tai ollessa esteellinen. Palvelujohtaja on ollut päiväkodilla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Todellinen työaika varhaiskasvatuksen tehtävissä on ollut n. 50 % kokonaistyöajasta.

Tänä aikana, kun palvelujohtaja on toiminut päiväkodin johtajana, on tullut esiin, että päiväkoti työyhteisönä tarvitsee joka päivä läsnäolevan lähijohtajan. Lisäksi laadukas varhaiskasvatus ja sen suunnitelmallinen kehittäminen vaatii päiväkodin johtajan työaikaa toiminnan havainnointiin ryhmissä sekä jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Kaksi päivää viikossa ei ole riittävä aika.

Palvelujohtaja ei ole pystynyt päiväkodin johtajana toimiessaan toimimaan täysipainoisesti hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana. Toimialan suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityö on jäänyt lähes kokonaan tekemättä.

Palvelujohtajalla tulee myös olla aikaa yhdessä alaistensa vastuuhenkilöiden kanssa kehittää ao. vastuualuetta kunnan strategian mukaisesti. Tällä hetkellä vastuuhenkilöt ovat hyvin kuormittuneita siitä, että joutuvat täysin itsenäisesti kehittämään oman vastuualueensa toimintaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä myös siihen, että jokainen vastuuhenkilö kehittää omaa toimintaansa omaan suuntaansa eikä hyvinvointipalvelut kehity kokonaisuudessa.

Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, UNICEFin lapsiystävällinen kunta -hanke, eri vastuualueiden muut hankkeet ja rahoituksen hakeminen niihin sekä hyvinvointipalvelujen strategian työstäminen vaativat palvelujohtajan työpanosta ja ovat sekä hyvinvointipalvelujen että koko kunnan kehittämisen ja strategian toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä.

Jos palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana, päiväkodille on haettava päiväkodin johtajaa. Puumalan kunnassa on olemassa päiväkodin johtajan virka, jota ei ole täytetty palvelujohtajan hoitaessa niitä tehtäviä.

Yksi vaihtoehto päiväkodin johtajan tehtäviksi on se, että päiväkodin johtajan työaika jakaantuu lapsiryhmässä tehtävään työhön (50 %) ja johtajan työhön (50 %). Tällöin päiväkotiin tarvitaan tällä hetkellä tiedossa olevan lapsimäärän mukaisesti 0,5 lastenhoitajan lisäresurssi. Tämän järjestelyn kustannukset olisivat n. 20.000 euroa vuodessa nykyistä mallia korkeammat.

Toisessa vaihtoehdossa päiväkodin johtajan tehtävät järjestettäisiin niin, että hän ei ole sidottu mihinkään lapsiryhmään vaan hoitaa henkilöstön sijaisuuksia 50 %:n työpanoksella. Tässä vaihtoehdossa päiväkotiin tarvitaan joko lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan lisäresurssia. Tällöin kustannukset ovat n. 31.000 – 36.000 euroa vuodessa nykyistä järjestelyä korkeammat ammattinimikkeestä riippuen.

Mikäli päiväkodilla on erillinen johtaja, tulee Puumalan kunnan hallintosääntöön tehdä päätösvallan osalta seuraava lisäys:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa torstaina 14.6.2018 pidettävässä kokouksessa. Hyvinvointilautakunnan päätösehdotus on seuraava:

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunta tekemän ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa torstaina 14.6.2018 pitämässään kokouksessa.

Asian käsittelyn ajaksi palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Laura Pitkonen esitti, että kunnanjohtajan esityksestä poistetaan kohdassa 1. palvelujohtajan uudet tehtävät (yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Pitkosen tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Hyvinvointilautakunnan päätös:

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Laura Pitkosen tekemällä muutoksella.

Edelleen hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunnan päätösehdotus kunnanhallitukselle:

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät.
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.
 3. Palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan tekemän ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodin johtaja, hyvinvointilautakunta, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00