Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos tilalle Pitkäsaari 623-410-1-41

PuuDno-2018-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osayleiskaavaa Liimattalansaaren alueella Pitkäsaaressa sijaitsevien rantarakennuspaikkojen osalta. Muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Tilalle osoitetuista rantarakennuspaikoista (RA) yksi on rakentunut ja kaksi on täysin rakentumatta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia kahden toteutumattoman lomarakennuspaikan poistamista kaavasta ja muuttaa alueen käyttötarkoitus maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osayleiskaavaa Liimattalansaaren alueella Pitkäsaaressa sijaitsevien rantarakennuspaikkojen osalta. Muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Tilalle osoitetuista rantarakennuspaikoista (RA) yksi on rakentunut ja kaksi on täysin rakentumatta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia kahden toteutumattoman lomarakennuspaikan poistamista kaavasta ja muuttaa alueen käyttötarkoitus maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 19.7. – 20.8.2018. Kaavaehdotuksesta on annettu kaksi lausuntoa, joissa ei ollut mitään huomautettavaa. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 10.9.2018 päivätyn Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 10.9.2018 päivätyn Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00