Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut

PuuDno-2017-253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulu syksylle 2019.

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kunnanvaltuuston
kokoukset klo 18
Lisätietoja Kunnanhallituksen
kokoukset klo 16
Lisätietoja
ma 24.9.   20.8.  
ma 12.11.

vuoden 2019
veroprosenteista
päättäminen

vuosikolmannes-
raportti

17.9.

 

ma 10.12. vuoden 2019
talousarviosta
päättäminen
29.10.

veroprosentti-
ehdotus
vuodelle 2019

vuosikolmannes-
raportti

    26.11. talousarvio 2019

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kunnanhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua syksyllä 2019 seuraavasti ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana.

  • ma 20.8.
  • ma 17.9.
  • ma 29.10.
  • ma 26.11.

Kokoukset aloitetaan klo 16, ellei toisin sovita.


Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset syksyllä 2019 seuraavasti ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana

  • ma 24.9.
  • ma 12.11.
  • ma 10.12.

Kokoukset aloitetaan klo 18, ellei toisin sovita.

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoseminaari alustavasta talousarviosta pidetään 15.10. klo 16.00 alkaen. Paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.           

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset syksyllä 2018 seuraavasti ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana

  • ma 24.9.
  • ma 12.11.
  • ma 10.12.

Kokoukset aloitetaan klo 18,​ ellei toisin sovita.

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuustoseminaari alustavasta talousarviosta pidetään 15.10. klo 16.00 alkaen. Paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.           

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään Särkirannassa 15.10.2018 ja tilaisuus aloitetaan jo klo 15.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00