Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017 ja hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2018

PuuDno-2018-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Puumalan kunnan laaja hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 2017-2020 ja se on hyväksytty 28.8.2017.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.

Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta.

Valtuustolle tehdään vuosittain raportti, jossa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä toteutettuja toimenpiteitä niiden yläpitämiseksi ja parantamiseksi. Raportti on osa hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa ja lakisääteistä seurantaa.

Puumalan kunnan hyvinvointityötä tukevat myös seuraavat ohjelmat: Puumalan kunnan ikäihmistenstrategia sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Puumalan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017 ja hyvinvointisuunnitelma 2018 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2017 ja hyvinvointisuunnitelman 2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2017 ja hyvinvointisuunnitelman 2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.