Valtuusto, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vuoden 2020 hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Puumalan väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt edelleen nopeasti, noin 5 prosenttiyksikköä vuodessa. Eläkeikään (65 vuotta) siirtyviä on vuosittain n. 50-60 henkeä, kun taas 15 vuotta täyttäviä on vain noin neljäsosa tästä määrästä. Kuitenkin työllisten osuus väestössä on kehittynyt myönteisesti. Vieraskielisten osuus on kasvanut maltillisesti. Lapsiperheiden suhteellinen osuus perheistä on pienentynyt hieman, ja on verrokkijoukon pienin. Positiivista kehitystä on tapahtunut väestön koulutustasossa, joka on kasvanut eniten. Nettomuutto kääntyi v. 2019 negatiiviseksi.

Tulotaso on kuntalaisilla kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on parantunut. Tästä johtuen myös tuloerot (GINI-kerroin) ovat kasvaneet. Toimeentulotukea saaneiden työikäisten määrä on kuitenkin myös kasvanut. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on pienentynyt viime vuosina.

Lapsiperheiden suhteellinen osuus on pysynyt matalana, mutta pienentynyt viime vuosina (2018, 2019) hitaammin kuin verrokkikunnissa. Syntyneiden määrä on pysynyt pienenä. VV. 2017-2019 muuttotase on alle 15-vuotiaiden lasten osalta yhden hengen verran muuttovoittoinen.

Yksinhuoltajaperheiden suhteellinen osuus ei ole enää kasvanut, mutta on silti verrokkikuntiin nähden edelleen korkea, lähes 25 %.

Pitkäaikaistyöttömiä (yli 12 kk työttömyys) oli kesäkuussa 2020 Puumalassa 21 henkilöä. Määrä on kolmen vuoden tarkastelujaksolla puolittunut, joten kehitys on ollut erittäin myönteistä, ja myös suhteellinen osuus työttömyydestä on pienentynyt, ollen silti vertailujoukossa korkea.

Ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen palvelurakenne vaikuttaa kehittyneen tasapainoisesti. Väestörakenne huomioiden ei ole havaittavissa selkeää ali- tai ylihoitoa.

Työikäisten mielenterveyssairaudet ovat myös kasvaneet, joskin eivät ole vielä poikkeuksellisen korkeat. Sen sijaan ikäihmisten psyykkisten sairauksien osalta kehitys on ollut edelleen huonoa: lääkehoitoa ja myös laitoshoitoa saaneiden määrä on kasvanut ja on myös erityisen korkea. Tämän kehityksen pysäyttäminen tulee ottaa erityishuomion kohteeksi välittömästi.

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrässä on v. 2019 osalta tilastointivirhe, mutta määrä on silti säilynyt korkeana, mitä tukee myös v. 2020 alkanut varhaiskasvatuksen maksuttomuus.

Valtuuston vuonna 2017 hyväksymä hyvinvointisuunnitelma löytyy osoitteesta: https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_2882017/Puumalan_kunnan_hyvinvointikertomus_ja_s(1079)

Hyvinvointikertomus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi valtuusto päättää täydentää vuonna 2017 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja nostamalla uudeksi tavoitteeksi ikäihmisten mielenterveyttä tukevien palvelujen ja toimien parantamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi valtuusto päättää täydentää vuonna 2017 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja nostamalla uudeksi tavoiteeksi ikäihmisten mielenterveyttä tukevien palvelujen ja toimien parantamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00