Valtuusto, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muuttaminen

PuuDno-2015-160

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 27.4.2015 § 47 päättänyt käynnistää asemakaavan päivittämisen Sahanlahden-Kuoreksenniemen alueella. Kaava-alue on merkittäviltä osin Sahanlahti Resort Oy:n, Kuoreksenniemi Oy:n ja Puumalan kunnan omistuksessa. Asemakaava on hyväksytty vuonna 1994 ja se on merkittäviltä osiltaan toteuttamatta ja myös vanhentunut.

Kaavamuutoksessa on muutettu asemakaavaa vastaamaan jo toteutunutta maankäyttöä muun muassa tielinjauksien osalta. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat Koskenselän länsipuolelle, jossa RA-korttelialueita on siirretty ja vähennetty huomattavasti. Tämän lisäksi alueen lounaisosaan on osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikkoja, jotka osin kohdistuvat jo tehtyihin poikkeamispäätöksiin. Nykyisen kaava-alueen länsilaidasta ehdotetaan poistettavaksi alue, jolle aiemmin oli osoitettu toteuttamatta jäänyttä RA-rakentamista ja VU-aluetta.

Voimassaolevan kaavan kokonaisrakennusoikeudesta (ml. poikkeamispäätökset, n. 40 000 k-m2) on päivityksessä vähennetty n. 14 000 kerrosneliömetriä. Päivitetyn kaavan n. 23 500 neliön rakennusoikeudesta noin 60 % on loma-asuntorakentamista, 20 % matkailuja tukevaa rakentamista ja 20 % vakituiseen asumiseen tarkoitettua rakentamista. Alueen hallintaoikeuden haltijat vastaavat alueensa sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käyttö- ja hoitokustannuksista. Kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen pidosta on maanomistajalla tai -haltijalla.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.4.-11.5.2020. Ehdotukseen saatiin 3 lausuntoa ja 1 viranomainen ilmoitti, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Kaavaehdotuksen lausuntoihin annetut vastineet sisältyvät kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen jälkeen pidetystä viranomaisneuvottelusta laadittu muistio on oheismateriaalina.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

1. Antaa liitteessä esitetyt vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin,

2. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 11.8.2020 päivätyn Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 11.8.2020 päivätyn Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Asko Luukkonen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Valtuuston II vpj. Martti Laine kannatti pöydällepanoa.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys pöydällepanosta. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja Asko Luukkosen ehdotusta kannattavat äänestävät Ei.
Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä (Annukka Närhi, Erkki Luukkonen, Esa Karjalainen, Harri Kautonen, Jorma Virta, Keijo Montonen, Laura Penttinen, Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Olavi Kietäväinen, Olli Luukkonen, Paavo Kyhyräinen, Pentti  Lautala, Seija Ikonen ja Unto Pasanen), 3 EI-ääntä (Asko Luukkonen, Heikki Hupli ja Martti Laine)  ja 3 äänesti tyhjää (Antti Kasanen, Elisa Lempiäinen ja Irja Piskonen).

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

 

Päätös

Valtuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00