Valtuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Rakennuskielto Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava / Reposaari 623-420-2-26

PuuDno-2018-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 27 myöntänyt poikkeamisluvan loma-asunnon rakentamiseksi kiinteistölle Reposaari 623-420-2-26. Poikkeamislupa on myönnetty siksi, että kiinteistöllä olevaa Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa on ollut tarpeen siirtää saimaannorpalle aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Poikkeamislupa on lainvoimainen, ja kohteelle on 23.3.2018 myönnetty rakennuslupa 18-45.

Poikkeamisluvan mukaisen rakentamisen ehtona on, että nykyinen kaavan mukainen rakennuspaikka täytyy asettaa rakennuskieltoon ja muuttaa kaavaa jossain vaiheessa vastaamaan nyt syntyvää ratkaisua.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §: Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Ote yleiskaavakartasta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seu­raavan päätösehdotuksen: 

Valtuusto laittaa vireille yleis­kaa­va­muu­tok­sen kiin­teis­töllä 623-420-2-26 sekä mää­rää MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kiinteistöllä olevalle lomarakennuspaikalle karttaliitteen mukaisesti. Rakennuskielto on voimassa viisi vuotta valtuuston päätöksen voimaan tulosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto laittaa vireille yleis­kaa­va­muu­tok­sen kiin­teis­töllä 623-420-2-26 sekä mää­rää MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kiinteistöllä olevalle lomarakennuspaikalle karttaliitteen mukaisesti. Rakennuskielto on voimassa viisi vuotta valtuuston päätöksen voimaan tulosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:  
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00