Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2019

PuuDno-2019-25

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 5 luvun 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuositttain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liitteenä on selvitys vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista sekä selvitys toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niistä annetut selvitykset.

Päätös

Hyväksyttiin sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niistä annetut selvitykset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.