Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Eron myöntäminen Jukka Pitkoselle luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden valinta hänen tilalleen

PuuDno-2017-255

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Jukka Pitkonen on 7.1.2020 pyytänyt paikkakunnalta poismuuton takia eroa Puumalan kunnan kaikista luottamustehtävistään 19.12.2019 lähtien. Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, joten Jukka Pitkonen menettää vaalikelpoisuutensa 19.12.2019 alkaen.
Jukka Pitkosen luottamustehtävät kaudella 1.6.2017 - 31.5.2021:
- Suomen Keskustan r.p:n 1. varavaltuutettu
- Kunnanhallituksen jäsen Olli Luukkosen henkilökohtainen varajäsen
- Puumalan kunnan yhtiökokousedustaja Mikkelin Ravirata Oy:ssä.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten, kuin KuntaL:n 17 §:ssä ja Vaalilain 93 §:ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja KuntaL:n 17 §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Jukka Pitkoselle eron Puumalan kunnan yhtiökokousedustajan tehtävästä Mikkelin Ravirata Oy:ssä sekä nimetä kunnan edustajan ja puhevallan käyttäjän Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiö/vuosikokouksiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

1. Kunnanvaltuusto myöntää Jukka Pitkoselle eron varavaltuutetun luottamustehtävästä sekä kunnanhallituksen varajäsenyydestä 19.12.2019 lukien.

2. Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Suomen Keskusta r.p.:lle uuden varavaltuutetun 2017 varavaltuutetuksi valitsematta jääneistä ehdokkaista jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsen Olli Luukkosen henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi valtuuston pj. Unto Pasasen yhtiökokousedustajaksi Mikkeli Ravirata Oy:n yhtiö/vuosikokouksiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

1. Kunnanvaltuusto myöntää Jukka Pitkoselle eron varavaltuutetun luottamustehtävästä sekä kunnanhallituksen varajäsenyydestä 19.12.2019 lukien.

2. Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Suomen Keskusta r.p.:lle uuden varavaltuutetun 2017 varavaltuutetuksi valitsematta jääneistä ehdokkaista jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsen Olli Luukkosen henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Valtuutettu Laura Pitkonen ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäsen Olli Luukkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Paavo Kyhyräisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00