Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019

PuuDno-2020-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintatuottojen kehitys oli vuonna 2019 kokonaisuutena varsin samansuuntainen kuin vuotta aiemmin, ja toimintatuotot kasvoivat noin 45 000 eurolla. Puunmyyntituotot kasvoivat noin 70 000 eurolla ja vuokratuotot noin 50 000 eurolla, ja lisäksi kunta sai kertaluonteisia kaavoituskorvauksia noin 30 000 euroa. Vähennystä tapahtui ateriamaksuissa, jotka pienentyivät noin 60 000 eurolla.

Henkilöstökulut pysyivät vuoden 2018 tasolla. Menoista erityistä kasvua oli palvelujen ostoista, joka johtui ESSOTE:n kuntalaskutuksen reilusta noususta. Palvelujen ostot kasvoivat lähes 400 000 eurolla. Muiden menolajien osalta kehitys oli maltillista, mutta toimintakate kokonaisuutena heikentyi tuolla noin 400 000 eurolla, ollen kuitenkin noin 800 000 euroa budjetoitua parempi. Toimintakatteen kasvuprosentiksi muodostui 2,7 %.

Kunnan talouden kannalta myönteistä kehitystä tapahtui verotuloissa, jotka kasvoivat noin 3,7 prosenttia edellisvuodesta ja olivat noin 550 000 euroa budjetoitua korkeammat. Kasvua tapahtui kaikissa verolajeissa, mutta euromääräisesti eniten kasvoi kunnallisveron tuotto, noin 180 000 euroa. Valtionosuuksien määrä sen sijaan aleni noin 130 000 eurolla, joskin niidenkin määrä oli hieman budjetoitua korkeampi.

Kunnan vuosikate pysyi kasvaneista verotuloista johtuen korkeana, noin 2,2 miljoonassa, mikä ylitti jälleen tuhannen euron asukaskohtaisen rajan. Tilinpäätökseen on kirjattu lisäpoistoja ja arvonalentumisia siten, että näiden määrä nousi edellisvuodesta noin 240 000 eurolla. Tilikauden tulokseksi muodostui täten reilu 1,3 miljoonaa euroa. Tuloksesta on tehty 500 000 euron rahastovaraus erillisen Puumala-säätiön tai -rahaston perustamiseksi. Tilikauden ylijäämäksi jää siten noin 850 000 euroa ja taseen ylijäämä oli siten vuodenvaihteessa noin 8,6 miljoonaa euroa.

Investointitulot ylittivät budjetoidun ja olivat noin 115 000 euroa, johtuen toteutuneista tonttikaupoista. Investointimenot jäivät 585 000 euroon, suurin poikkeama talousarvioon oli Kanttorilanrannan maanoston toteutumatta jääminen. Muut budjetin investoinnit toteutuivat hieman ennakoitua pienemmin kustannuksin. Nettoinvestoinnit olivat siten 470 000 euroa.

Lainakanta oli vuoden lopussa noin 615 000 euroa, rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen määrä oli vuoden vaihteessa puolestaan noin 6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. tehdä tilikauden tuloksesta 500 000 euron vapaaehtoisen rahastovarauksen Puumala-rahaston tai -säätiön perustamiseksi

5. esittää, että tilikauden ylijäämä 850 912,98 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 31.3.2020 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää:

1. hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen,

2. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2019,

3. tehdä tilikauden tuloksesta 500 000 euron vapaaehtoisen rahastovarauksen Puumala-rahaston tai -säätiön perustamiseksi sekä

4. siirtää tilikauden ylijäämän 850 912,98 euroa edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00