Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2019. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointia suorittaessaan tarkastuslautakunta on tilinpäätöksen tutustumisen lisäksi perehtynyt talousarvioon, vuosikolmannesraportteihin, henkilöstöraporttiin, kuntastrategiaan sekä valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoihin ja kuullut eri viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esitää kuntalaina 121 §:n mukaisena arvionaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastinetta arviointikertomukseen 30.9.2020 mennessä.

Päätös

Pätäösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.