Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Äänestysaluejaon muuttaminen

PuuDno-2020-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 8 § mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon seuraavan kalenterivuoden alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Puumalan kunta on tällä hetkellä jaettu kahteen äänestysalueeseen: Hurissalon äänestysalueeseen ja Kirkonkylän äänestysalueeseen. Edellisissä toimitetuissa vaaleissa Hurissalon äänestysalueeseen on kuulunut noin 200 äänioikeutettua ja kirkonkylän äänestysalueeseen noin 1800 äänioikeutettua.

Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa.

Äänestysalueista tehtyä päätöstä, josta on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle, noudatetaan hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta huolimatta, kunnes valitusasia on ratkaistu, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden valituksesta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Vaalilain 82 § on säädetty menettelyistä, joilla turvataan vaalisalaisuuden säilyminen pienillä äänestyspaikoilla. Tämän mukaisesti yksittäisen äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet tulee laskea yhdessä mikäli jommankumman osalta laskettavien äänien määrä jää alle viidenkymmenen. Jos äänien määrä yhteensä jää alle 50:n, on ääntenlaskenta yhdistettävä jonkin toisen äänestysalueen kanssa.

Hurissalon äänestysalueen osalta jäätiin europarlamenttivaaleissa 2019 jo hyvin lähelle vaalilaissa säädettyjä äänestysmääriä. Vaikka äänestysprosentti (57,4 %) oli huomattavasti korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo (40,8 %), annettiin varsinaisena vaalipäivänä 59 ääntä, ennakkoäänten ollessa 57. Eduskuntavaaleissa vaalipäivän ääniä annettiin 74 ja ennakkoääniä 97, ennakkoäänien osuuden ollessa siis noin 57 %. Hurissalossa ei ko. vaaleissa ollut ennakkoäänestysmahdollisuutta. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Hurissalossa ennakkoäänien osuus oli 52 %, joten ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut maltillisesti.

Edellä mainituista syistä on syytä arvioida tarvetta äänestysaluejaon muuttamiseksi siten, että koko Puumalan kunta olisi jatkossa yksi äänestysalue.

Äänestyspaikkojen vähentämisellä on lähinnä kielteisiä vaikutuksia kansalaisten äänioikeuden käyttämiseen. Vaikka ennakkoäänestys on yleistynyt, tulee varsinaisena vaalipäivänä äänestää omalla äänestyspaikalla, jolloin äänestysmatkan pituus vaikuttaa äänestysintoon kielteisesti. Toisaalta ennakkoäänestysmahdollisuuksia parantamalla voidaan äänestämistä jossain määrin helpottaa. Ennakkoäänestyspaikoista ja kotiäänestyksestä päättää kunnanhallitus. Puumalassa ennakkoäänestystä on viime vuosina järjestetty vain kunnantalolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää varata kaikille kunnan jäsenille mahdollisuuden lausua mielipiteensä Puumalan äänestysaluejaotuksen muuttamisesta siten, että jatkossa koko kunta olisi yksi äänestysalue. Lausunnot tulee toimittaa 5.6.2020 mennessä Puumalan kunnan kirjaamoon. Lisäksi kunnanhallitus pyytää mainitusta asiasta lausunnon Puumalan kunnan keskuvaalilautakunnalta, vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä nuorisovaltuustolta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Kuuleminen äänestysaluejaosta päättyi 5.6.2020. Määräaikaan mennessä tuli yksi yksityishenkilön lausunto asiasta, joka oli muutokselle myönteinen. Nuorisovaltuuston ja keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat ilmoittaneet, että ko. elimet eivät annan lausuntoa asiasta. Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa mahdollisen lausuntonsa vasta 17.6. Lausunto voidaan erikseen tuoda tiedoksi valtuustolle ennen kuin valtuusto ratkaisee asian.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että 1.1.2021 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Puumalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää, että 1.1.2021 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Puumalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00