Valtuusto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

PuuDno-2022-145

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee Puumalan Lajunvirran alueella sijaitsevaa tilaa 623-438-5-43. Kaavamuutoksen pääasiallisena tavoitteena on laatia ranta-asemakaavan kumoaminen, joka koskee ainoastaan Nuottasaaren aluetta.

Nuottasaaren alue on ranta-asemakaavassa osoitettu yhteiskäyttöisenä virkistysalueena. Ranta-asemakaavan laatimisen aikaan saari on ollut Mannilanniemen matkailualueen käytössä ja palvellut Mannilanniemen matkailijoiden virkistyskäyttöä, mutta varsinaista kiinteistönmuodostamislain 154a§:n mukaista yhteiskäyttöaluetta ei ole perustettu.

Kokonaisuutena hankkeen taustalla on osayleiskaavan muutos, jossa tutkitaan mahdollisuutta yhden AO-1 rakennuspaikan siirtämistä Mannilanniemen juuresta Nuottasaaren alueelle. Osayleiskaavamuutoksen myötä mantereelle tulee rakennuspaikan tilalle maa- ja metsätalousaluetta rakennuspaikkaa ympäröivän alueen mukaisesti ja Nuottasaaren rakennuspaikka osoitetaan lomarakennuspaikkana. Saareen on tavoitteena osoittaa muita yleiskaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja selkeästi pienempi rakennusoikeus. Saaressa sijaitseva rakentamiselle sovelias on muodoltaan kapeahko. On perusteltua, että rakennusoikeus sopeutetaan ympäristön vaatimuksiin ja rakennuspaikan ominaisuuksiin. Näin otetaan myös huomioon muualla yleiskaava-alueella saariin osoitettu mannerrantoja pienempi rakennusoikeus

Kaavamuutosalueella on tällä hetkellä voimassa Mannilanniemen ranta-asemakaava (v.1986). Se on voimassa Nuottasaaren alueella ja saari on osoitettu kaavassa VL2-alueena, eli luonnontilassa säilytettävänä yhteiskäyttöalueena, jolle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Vanha olemassa oleva saunarakennus voidaan kaavan mukaan kuitenkin säilyttää.

Ranta-asemakaavan kumoaminen Nuottasaaren alueelta mahdollistaa jatkossa alueen rakentamisen yleiskaavan mukaisesti. Yleiskaavan muutokseen liittyvä vaikutusten arviointi liittyy siten välillisesti myös ranta-asemakaavan kumoamisen vaikutuksiin.

Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja kaava-alueen maanomistajalle sekä naapureille lähetetään tiedotekirjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

 

Jäsen Martti Laine esitti, että ko. ranta-asemakaavan muutosta ei tule asettaa vireille ja ettei valmisteluaineistoa aseteta nähtäville. Ranta-asemakaava tulee säilyttää voimassa. Perusteluna, että alue tulee säilyttää virkistysalueena. 

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Martti Laineen tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Martti Laine jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee Puumalan Lajunvirran alueella sijaitsevaa tilaa 623-438-5-43. Kaavamuutosalueella on voimassa Mannilanniemen ranta-asemakaava (v.1986). Se on voimassa Nuottasaaren alueella ja saari on osoitettu kaavassa VL2-alueena, eli luonnontilassa säilytettävänä yhteiskäyttöalueena, jolle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Vanha saunarakennus on voitu kuitenkin säilyttää.

Kaavalla kumotaan Nuottasaaren alueelta ranta-asemakaava kokonaisuudessaan. Ranta-asemakaavalla kumotaan yhteiskäyttöistä virkistysaluetta 2,14 ha. Alueella ei ole ranta-asemakaavalla osoitettua rakennusoikeutta. Jatkossa rakentamista ohjaa alueelle laadittavana oleva uusi yleiskaava, jossa alueelle osoitetaan tavoitteiden mukainen lomarakennuspaikka.

Kunnanhallitus käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan 22.8.2022 § 126 ja päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.9. – 10.10.2022 Puumalan kunnan teknisessä toimistossa ja lisäksi aineisto oli nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla eli niillä, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on ollut oikeus esittää mielipiteensä vireille tulleiden kaavojen muutoksista 10.10.2022 klo 15:00 mennessä.

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta.

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta ja maakuntaliitolta. Lisäksi kaavaluonnoksesta saapui 2 kpl mielipiteitä. Lausunnot ja huomautukset ovat referoituna liitteessä 2 ja niihin on laadittu vastineet. Lisäksi lausunnot ja huomautukset ovat kokonaisuudessaan oheismateriaaleina. 

Kaavan kumoamista koskevan ehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä naapureilla ym. osallisilla on mahdollisuus palautteen antamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Mannilanniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen tilalla 623-438-5-43 julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Naapureille lähetetään kirje ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanhallitus on asettanut julkisesti nähtäville kokouksen 23.1.2023 § 4 perusteella Haapaselän osayleiskaavan muutosta koskevat asiakirjat. Samassa yhteydessä nähtävillä olivat myös (KH 23.1.2023 § 5) Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan osittaista kumoamista koskevat asiakirjat. Kummankin muutoksen aineistot olivat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 § sekä 27 § mukaisesti 2.2.-6.3.2023 kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla. Kaavaehdotuksien nähtävillä olosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.

Kaava-alueen sekä lähialueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia on tiedotettu hankkeesta kirjeitse.

Nähtävilläolon aikana asiasta on voinut jättää muistutuksen ja kaavaehdotuksista on pyydetty lausunnot tarvittavilta viranomaisilta, jotka ovat hankkeessa olleet osallisia.

Maakuntaliitto ilmoitti, ettei lausu kaavaehdotuksista.

Kaavaehdotuksista saatiin vain yksi lausunto, joka tuli Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että Haapaselän yleiskaavan alueella maata omistavien yhdenvertainen kohtelu ei kaavamuutoksessa vaarannu. ELY-keskus uusii kaavamuutoksen luonnoksesta antamassaan lausunnossa esittämänsä näkemyksensä siitä, että siirto on norpansuojelun kannalta huono ratkaisu, mutta ei pidä kaavamuutoksia lainvastaisena.

Lausunto ja siihen kirjoitettu vastine oheismateriaalina.

Saadun lausunnon perusteella kaavaratkaisua ei ole syytä muuttaa ja kaavaratkaisu voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan muutoksen, jossa kaava kumotaan osittain tilalla 623-438-5-43.

Keskustelun kuluessa jäsen Martti Laine esitti, että Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan muutosta ei tule hyväksyä. Perusteluna ovat Martti Laineen tämän asian käsittelyssä (Kh 22.8.2022 § 73) esittämät perusteet.

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Martti Laineen tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Martti Laine jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan muutoksen, jossa kaava kumotaan osittain tilalla 623-438-5-43.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.