Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Puumalan kunnan hallintosäännön muutokset

PuuDno-2021-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 §:ssä säädetään valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista seuraavaa:
"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on  valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa".

Puumalan kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. 

Kuntalain 30 §:n 1 momentissa säädetään, että kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Puumalan kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan "Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu." Hallintosäännössä ei ole mainintaan kunnanhallituksen toimikauden pituudesta. Kuntalain 32 §:n mukaan "toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi."


Kuntavaalien jälkeen käydyissä neuvotteluissa puolueet ovat sopineet, että kunnanvaltuuston varapuheenjohtajia valitaan kolme aiemman kahden sijaan. Lisäksi neuvotteluissa on sovittu, että yksi kunnanhallituksen jäsenen paikka jaetaan siten, että eri henkilö on jäsenenä ensimmäiset kaksi vuotta ja toinen henkilö on jäsenenä seuraavat kaksi vuotta. Näin ollen hallintosääntöä on syytä muuttaa siten, että kunnanhallituksen toimikausi muutetaan kahdeksi vuodeksi.


Lisäksi Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Hyvinvointilautakunta päätti 11.5.2021 kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää lisätä hallintosääntöön peruskolun rehtorin päätösvaltaan seuraavat asiat:

Peruskoulun rehtori päättää
23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamiseen keskeyttämisestä sekä

24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.

Päivitetty hallintosääntö on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1. Muuttaa hallintosäännön 48 §:ssä valtuuston toiminnan järjestelyt:
Valtuustolla on kolme varapuheenjohtajaa.
 

2. Lisätä hallintosäännön 6 §:n kohtaan:
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
 

3. Lisätä hallintosäännön 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan: 

23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamiseen keskeyttämisestä sekä

24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.


Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää

1. Muuttaa hallintosäännön 48 §:ssä valtuuston toiminnan järjestelyt:
Valtuustolla on kolme varapuheenjohtajaa.
 

2. Lisätä hallintosäännön 6 §:n kohtaan:
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
 

3. Lisätä hallintosäännön 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan: 

23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamiseen keskeyttämisestä sekä

24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.


Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00