Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Palvelukeskuksen peruskorjauksen urakka ja lisämääräraha

PuuDno-2021-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen peruskorjaus on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa vuosina 2021-2023. Käyttäjien kuulemisen jälkeen luonnossuunnittelu aloitettiin loppuvuonna 2020. LVISA-suunnittelu-urakat kilpailutettiin talvella 2021 ja suunnitelmat valmistuvat 9.4.2021. Suunnittelua on ohjannut ryhmä, johon on valittu edustajia käyttäjien, Essoten ja kuntapäättäjien puolelta. Suunnittelukokouksia on matkan varrella pidetty neljä.  

Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 Tupasvilla-osastolla. Siellä, kuten myös myöhemmin muilla remontoitavilla alueilla suurimmat työsuoritukset ja -kustannukset kohdistuvat talotekniikkaan. Ilmanvaihto uusitaan kokonaisuudessaan ja tiloihin lisätään viilennysmahdollisuus. Myös sähkötekniikka uusitaan kokonaisuudessaan paloilmoitinlaitteita lukuun ottamatta, koska ne uusittiin sprinklauksen rakentamisen yhteydessä vuonna 2013. Rakennustekniset työt keskittyvät pienehköihin sisäseinämuutoksiin asiakashuoneissa, oviaukkojen suurentamisiin, ergonomian parantamistoimiin wc-tiloissa ja pintarakenteiden uusimisiin ja korjaamisiin.

Hanketta esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 9.4.2021 valmistuvien suunnitelmien pohjalta. Peruskorjauksen ARK- eli pääpiirustus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa palvelukeskuksen pääpiirustukset.

 

Teknisen johtajan muutosehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. merkitä tietoonsa palvelukeskuksen pääpiirustukset.
  2. ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset. 

 

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen peruskorjaus on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa vuosina 2021-2023. Käyttäjien kuulemisen jälkeen luonnossuunnittelu aloitettiin loppuvuonna 2020. LVISA-suunnittelu-urakat kilpailutettiin talvella 2021 ja suunnitelmat valmistuivat 9.4.2021. Suunnittelua on ohjannut ryhmä, johon on valittu edustajia käyttäjien, Essoten ja kuntapäättäjien puolelta. Ohjausryhmän kokouksia on matkan varrella pidetty neljä ja niiden lisäksi on ollut lukuisia suunnittelijoiden välisiä palavereja.

Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 Tupasvilla-osastolla. Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kauttaaltaan ja Tupasvilla-siiven tiloihin lisätään huonekohtainen sisäilman viilennysmahdollisuus. Myös sähkötekniikka uusitaan kokonaisuudessaan paloilmoitinlaitteita lukuun ottamatta, koska ne uusittiin sprinklauksen rakentamisen yhteydessä vuonna 2013. Rakennustekniset työt keskittyvät sisäseinämuutoksiin asiakashuoneissa, oviaukkojen suurentamisiin, ergonomian parantamistoimiin wc-tiloissa ja pintarakenteiden uusimisiin ja korjaamisiin.

Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta, Tupasvillan peruskorjauksesta on laadittu kustannusarvio tavoitehintalaskelman muodossa. Kokonaiskustannuksiksi, joihin sisältyvät rakennuttajan kustannukset ja hankevaraukset, on tavoitehintalaskelmassa saatu 592 000 euroa, alv 0%.  

Peruskorjauksen ARK- eli pääpiirustukset ja ensimmäisen vaiheen kustannusarvio/tavoitehintalaskelma ovat oheismateriaalina. Suunnitelmia esitellään laajemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion ensimmäisen vaiheen osalta.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.4.2021 Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion ensimmäisen vaiheen osalta. Tarjouksia kohteen rakennusteknisistä, lvij- ja sähköurakoista on pyydetty julkisten hankintojen ilmoitussivustossa Hilmassa 4.5.2021 lähtien. Lisäksi hankkeesta ja tarjouspyynnön jättämisestä lähetettiin muistutus 23:lle lähialueen eri alojen urakoitsijalle. Määräaika rakennusteknisten töiden tarjousten jättämiselle oli 21.5.2021 ja lvij- sekä sähkötöiden osalla 25.5.2021.

Määräaikoihin mennessä saatiin neljä sähköurakkatarjousta ja yksi lvij-tarjous. Rakennusteknisistä töistä tarjouksia ei jätetty yhtään. Määräaikaan saapuneet tarjoukset avattiin 25.5.2021 klo 12.30-12.55 ja avauspöytäkirja on oheismateriaalina. Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat täyttivät urakkaohjelmassa vaaditut soveltuvuusvaatimukset.

Rakennusteknisten töiden urakkatarjousten puuttuessa joudutaan kyseisen osan kilpailutus uusimaan. Tarjouspyyntö liitteineen viedään uudelleen Hilmaan ja tarjousaikaa jatketaan 30.7.2021 saakka. Samalla myös urakan aloitus- ja valmistumisajankohtaa siirretään siten, että voi urakointi alkaa 27.9.2021 ja kohteen tulee olla valmis 25.2.2022.

Voittaneiden lvij- ja sähköurakoitsijoiden kanssa käydään selonottoneuvottelut 27.5.2021 ja heiltä varmistetaan kirjallisesti, että muuttunut tarjousten voimassaoloaika sekä urakan suoritusaika sopii heille.  Tarjousten vertailudokumentit ovat liitteinä ja jätetyt tarjoukset oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

  1. rakennusteknisten töiden osalta hankinta keskeytetään. Rakennusteknisten töiden urakka kilpailutetaan uudelleen siten, että tarjouspyyntöaika on 17.6.-30.7.2021 ja urakan suoritusaika 27.9.2021-25.2.2022.  
  2. lvij-urakan osalta kunnanhallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen Espit Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 92 000 euroa, alv 0%. Hyväksytyltä tarjoajalta, Espit Oy:ltä, pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että tarjous on voimassa 28.9.2021 saakka ja että rakennusteknisten töiden urakka-aika on 27.9.2021-25.2.2022. Ehdollisen hankintapäätöksen peruste on se, että saadaan hyväksyttävä ja soveltuvuusvaatimukset täyttävä tarjous rakennusteknisiin töihin.
  3. sähköurakan osalta kunnanhallitus hyväksyy ehdollisena Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n tarjouksen 68 000 euroa, alv 0%. Urakoitsijan valintaperusteena on urakkaohjelmassa kerrottu tekijä eli halvin hinta. Hyväksytyltä tarjoajalta, Sähkötoimisto Kenttälä Oy:ltä, pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että tarjous on voimassa 28.9.2021 saakka ja että rakennusteknisten töiden urakka-aika on 27.9.2021-25.2.2022. Ehdollisen hankintapäätöksen peruste on se, että saadaan hyväksyttävä ja soveltuvuusvaatimukset täyttävä tarjous rakennusteknisiin töihin.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että mikäli Puumalan kunnanvaltuusto ei myönnä hankkeelle mahdollisesti tarvittavaa lisämäärärahaa, koko hankinta keskeytetään ja jo tehdyt ehdolliset hankintapäätökset raukeavat. Lisämäärärahan tarve tiedetään, kun myös rakennusteknisiä töitä koskevan urakan hinta on tiedossa.

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen urakka on kilpailutettu rakennusteknisten töiden osalta uudelleen, koska toukokuussa toteutetussa kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta. Puumalan kunta päätti 31.5.2021, että hankinta keskeytetään rakennusteknisten töiden osalta. Kunnanhallitus päätti myös, että rakennusteknisten töiden urakka kilpailutetaan uudelleen siten, että tarjouspyyntöaika on 17.6.-30.7.2021 ja urakan suoritusaika 27.9.2021-25.2.2022. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että mikäli Puumalan kunnanvaltuusto ei myönnä hankkeelle mahdollisesti tarvittavaa lisämäärärahaa, koko hankinta keskeytetään ja jo tehdyt ehdolliset hankintapäätökset raukeavat. 

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Julkisten hankintojen kilpailutusjärjestelmä Hilmassa 17.6.2021. Hankkeesta tiedotettiin lisäksi lähialueiden urakoitsijoille sähköpostitse ja puhelimitse sekä yrittäjäyhdistyksiä hyödyntäen. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin 30.7.2021 klo 12.00-12.30. Avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu on liitteenä. Tarjoukset ovat oheismateriaalina. Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat täyttivät urakkaohjelmassa vaaditut soveltuvuusvaatimukset.  

Halvimman tarjouksen jättäneen yrityksen eli SJR-Rakennus Oy:n kanssa on käyty selonottoneuvottelut 4.8.2021 ja pöytäkirja on oheismateriaalina.  

Talousarviossa on varattu vuodelle 2021 palvelukeskuksen urakkaan 400 000 euron määräraha.

Kunnanhallitus on tehnyt 31.5.2021 ehdolliset hankintapäätökset siten, että Espit Oy toteuttaa lvij-urakan tarjouksen mukaisesti hintaan 92 000 euroa ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy toteuttaa sähköurakan tarjouksen mukaisesti hintaan 68 000 euroa. Nämä tekevät yhteensä 160 000 euroa.

Rakennusteknisten töiden osalta tarjouskilpailun voittanut SJR-Rakennus Oy:n tarjous on 303 190 euroa. Palvelukeskuksen urakan kokonaiskustannus on tarjouskierroksien jälkeen 463 190 euroa (ALV 0). Tämä on 63 190 euroa yli määrärahan. 

Lisäksi on syytä varautua lisätöihin ja ehdotus on varata näihin 10 % kokonaiskustannuksesta, mikä tarkoittaisi noin 46 000 euroa. Rakennuttamis- ja valvontatöihin tulisi varata 25 000 euroa. 

Kokonaisuudessaan urakalle tulisi hintaa 534 190 euroa (ALV 0). Lisämäärärahan tarve on siten 135 000 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy SJR-Rakennus Oy:n tarjouksen, joka on hinnaltaan 303 190,00 euroa (ALV 0 %)

2. valtuusto myöntää palvelukeskuksen urakkaan 135 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.  

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

1. valtuusto hyväksyy SJR-​Rakennus Oy:n tarjouksen,​ joka on hinnaltaan 303 190,​00 euroa (ALV 0 %)

2. valtuusto myöntää palvelukeskuksen urakkaan 135 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.  

 


Valtuutettu Laura Pitkonen ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteelllisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta kunnallisvalituksella tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 KUNNALLISVALITUSOHJE:

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

2    VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Hankintayksikön kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00