Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Maanvuokrasopimuksen solmiminen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa

PuuDno-2021-173

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pistohiekan ranta-asemakaava-alueelta kaikkiaan 17 matkailurakentamiseen kaavoitettua tonttia.

Puumalan kunta on vuokrannut Pistohiekka Sauna Oy:lle korttelin 4 ja korttelissa 3 sijaitsevan tontin nro 5. Lisäksi Puumalan kunnalla on vuokrasopimus Adverento Travel Oy:n kanssa koskien Pistohiekan asemakaavan korttelin 7 tonttia nro 1.

Puumalan kunta on neuvotellut Pistohiekka Sauna Oy:n Tomi Närhisen kanssa korttelin 3 tontin 6 vuokraamisesta.

Kunta on toteuttanut jo aiempien vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti vuokratuille määräaloille sorapintaisen tiestön sekä hankkinut tonteille johtavan sähköliittymän.

Vuokra-aika on sopimuksessa määritetty 30 vuodeksi. Vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuuden määrä on 250 kerrosneliömetriä ja sen tulee olla toteutettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on yksipuolinen oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli rakentamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Vuotuinen vuokra on sopimuksen alussa lähtövuokra, joka kattaa rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetrin edestä kyseistä määräalaa kohden. Vuokra on korttelin 3, tontin numero 6 osalta 1 946 euroa / vuosi. Tätä vuotuista vuokraa korotetaan 250 kerrosneliömetrin ylittävältä käytöltä enintään 400 käytettyyn kerrosneliömetriin saakka 7,8 euroa / kerrosneliömetri / vuosi. Tontin ns. täysi vuokrahinta, mikä tarkoittaa 400 kerrosneliömetrin mukaista hintaa, on 3 116 e / vuosi.  

Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu vuokralaisen osto-oikeudesta, joka on voimassa 1.10.2027 saakka. Tontin ostohinta on 52 972 euroa nykyrahassa.

Vuokrasopimus ja kartta ovat liitteinä. 

Vuokrattava tontti on rakennusoikeudeltaan samansuuruinen kuin korttelissa 3 sijaitseva tontti numero 5, joka on siis vuokrattu jo aiemmin Pistohiekka Sauna Oy:lle. Tontin 5 pinta-ala on noin 5810 m2 ja vuokrattavan tontin 6 pinta-ala noin 5640 m2. Jo vuokratun tontin 5 vuokra määräytyi seuraavasti: lähtövuokra (rakennusoikeus 250 kerrosneliömetriin saakka) 1363 euroa/vuosi, vuotuista vuokraa korotetaan 250 neliömetrin ylittävältä käytöltä, kuitenkin enintään 400 käytettyyn neliömetriin saakka, seuraavasti: 5,45 euroa/kerrosneliömetri/vuosi. Täysi vuokrahinta eli 400 kerrosneliömetrin vuokrahinta on 2181 euroa / vuosi. Vuokrasopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti ostohinnaksi tulisi 43 610 euroa. 

Uuteen, korttelia 3 tontti numero 6 koskevaan vuokrasopimukseen on siten neuvoteltu vuokrahinnan korotus, koska alueelle on rakennettu nyt kunnallistekniikkaa. Ostohinta olisi 52 972 euroa nykyrahassa. Mikäli vuokralainen päätyisi ostamaan tontin, ostohintaan lisätään kaupassa siirtyvien sähkö- ja vesihuoltoliittymien hankintakustannukset.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00