Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Etelä-Savon maakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen

PuuDno-2021-164

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 55 §:n mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella. Maakuntaliiton perussopimuksen 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Alkavalla kaudella maakuntavaltuutettuja on yhteensä 49. Puumalassa paikkoja maakuntavaltuustossa 1.

Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edustajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden, ts. Puumalalla äänimäärä on 1. Edustajainkokoukseen nimettävän kunnan edustajan ja tämän varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeisen lokakuun loppuun mennessä. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kirjallisena jäsenkuntien kunnanhallituksille vähintään kuukautta ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemansa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kuntien edustajainkokousta. Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Esityslista on lähetettävä kokuskutsun mukana, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Maakuntavaltuuston jäsenten valintaa pohjustetaan puolueiden piirijärjestöjen edustajista koostuvassa työryhmässä. Työryhmä koostuu kaikkien niiden puolueiden piirijärjestöjen edustajista, jotka saavat 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella paikan maakuntavaltuustossa.

Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntaliitto vastaa edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 22.6.2021 pitämässään kokouksessa, että se kutsuu koolle Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaisen kuntien edustajain kokouksen 28.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. 
 

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen varsinaiseksi jäseneksi Harri Kautosen ja varajäseneksi Olli Luukkosen.
 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00