Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Työtyytyväisyyskysely 2019

PuuDno-2015-358

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan työntekijöille toteutettiin työtyytyväisyyskysely loka-marraskuussa 2019. Kysely lähetettiin sähköpostitse 76 työntekijälle ja kyselyyn vastasi loppuun saakka 59 vastaajaa. Pienellä osalla työntekijöistä ei ole käytössään sähköpostia, mutta myös heillä oli mahdollisuus vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Noin kolme neljäsosaa työntekijöistä käytti mahdollisuutta vastata kyselyyn. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2015.

Koko kunnan tasolla tarkasteltuna työtyytyväisyyden voidaan arvioida pysyneen kutakuinkin ennallaan ja työtyytyväisyyden voidaan todeta olevan hyvällä tasolla. Erityisen paljon vaikuttaa parantuneen työntekijöiden näkemys esimiestyöskentelystä: arviot ovat parantuneet selkeästi ja myös vastausten välinen hajonta on pienentynyt. Sen sijaan mahdollisuudet työnkiertoon ovat vastaajien mielestä neljän vuoden takaista heikommat.

Hallinnonaloittain tehtävässä tarkastelussa näkyy se, että erityisesti teknisellä toimialalla vastausten keskiarvot ovat muita hallinnonaloja heikommat ja siellä löytyy myös eniten hajontaa vastauksissa.

Muita kysymyksiä heikompia arvioita tuli palkkauksen riittävyydestä, työnkierron mahdollisuuksista sekä työn ja vapaa-ajan erottamisesta. Erityisen hyviä arvosanoja annettiin esimerkiksi työyhteisön toiminnasta (työtoveruus ja toimeen tuleminen esimiehen kanssa). Työntekijät kokivat myös voivansa vaikuttaa työhönsä erittäin paljon ja hyödyntämään työssä omia taitojaan.

Oheismateriaalina raportit työtyytyväisyyskyselyn tuloksista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä työtyytyväisyyskyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä työtyytyväisyyskyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.