Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelma 2019

PuuDno-2019-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen käynnistettiin helmikuussa 2019 yhdessä kuntien, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja poliisin yhteistyönä. Hankkeen alussa toteutettiin asukaskysely 4.3.–24.3.2019 välisenä aikana. Kyselyn avulla saatiin tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti -tilanteiden takia. Kyselyssä kuntalaiset saivat tuoda esille kohteet, joissa on esimerkiksi korkeita ajonopeuksia, turvaton tienylitys, hankala risteys tai puutteellinen pysäköintijärjestely. Kyselyssä merkittiin kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja Puumalaan noin 140 kpl.

Kuntalaispalautteen, konsultin maastokäyntien ja viranomaistapaamisten myötä laadittiin myös Puumalaan toimenpidesuunnitelma, jossa esitetään yhteensä 25 ongelmakohdetta ja joihin esitetään yhteensä 39 yksittäistä toimenpidettä.

Toimenpide-esitykset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua. Toimenpiteiden toteuttamisvastuut jakautuvat kunnan ja ELY-keskuksen eli valtion kesken, toimenpideohjelmaan on merkitty vastuutaho.

Toimenpiteet on jaettu kiireellisyysluokkiin ja niille on esitetty karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Toimenpiteet ovat satunnaisessa järjestyksessä kiireellisyysluokkien sisällä.

ELY-keskuksen maanteiden osalta nopeasti toteutettavissa olevat tiemerkintä- ja liikennemerkkikohteet on kirjattu kiireellisyysluokkaan PIKA.

Suurimpana toimenpideohjelmasta poimittuna liikenneturvallisuuden parantamistoimena vuonna 2020 esitetään koulun liittymän, seurakunnan ja kirkon kohdan parantamissuunnitelman toteuttamista. Kyseisen hankkeen luonnossuunnitelma kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelman 2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelman 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelman 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00