Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Osallistuminen Lintusalontien (Mt 15123) kunnostamiseen

PuuDno-2019-239

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan eteläiseen saaristoon johtava Lintusalontie on noin 13 kilometriä pitkä yhdystie, joka on Väyläviraston toimesta luokiteltu suurelta osin erittäin huonossa kunnossa olevaksi. Tie on paikalliskäytön lisäksi myös osa vuonna 2017 käynnistettyä Puumalan saaristoreittiä ja tämän lisäksi tien vaikutuspiirissä sijaitsee myös muita matkailukohteita. Saaristoreitin kiersi vuoden 2019 kesällä noin 2200 polku- tai moottoripyöräilijää ja reitin suosio on kasvanut. Reittiä on edelleen määrä kehittää lisää vuonna 2020.

Perusväylänpidon runsaan korjausvelan vuoksi tien parantamiselle ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua. Kunta on syksyn aikana yhdessä tien kunnossapidosta vastaavan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa valmistellut tien perusparannuksen toteuttamista rakennerahastoavustuksen (EAKR) avulla. Perusteluna tällaiselle rahoitusratkaisulle on tien merkittävät yritysvaikutukset, jotka ulottuvat laajasti koko Puumalan saaristoreitin vaikutuspiirille. Vastaava rahoitusmalli ei yleensä ole mahdollinen maanteiden kunnostukseen.

ELY-keskus on syksyn aikana toteuttanut suunnittelun kunnostustoimenpiteistä ja laatinut alustavan kustannusarvion parannushankkeesta. Kokonaiskustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa (sis. alv). Lossilta Lintusaloon johtavalla osuudella toteutettaisiin perusteellisempi kunnostus ja tämän lisäksi lyhyellä, Luukkolantieltä Hätinvirran lossille johtavalla osuudella toteutettaisiin uudelleenpäällystys.

Vastaavien hankkeiden rahoitus on toteutettu siten, että EAKR-rahoituksen (50-60 %) jälkeen jäljelle jäävä osuus on maksettu puoliksi tienpitäjän (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja puoliksi kunnan toimesta. Vaikka kunnan tehtäviin ei tavanomaisesti kuulu maanteiden parantaminen tai niiden ylläpidosta huolehtiminen, on Lintusalontien tapauksessa kunnan osallistuminen ratkaisevaa hankkeen toteuttamiseksi. Huomioiden parannustarpeen, kunnan strategian, merkittävät julkishyödyt ja löytyneen rahoitusmallin on kunnan perusteltua osallistua hankkeen kustannuksiin.

Mikäli EAKR-rahoitus olisi 50 prosenttia, niin Puumalan kunnan rahoitusosuudeksi tulisi noin 280 000 euroa (alv 0). Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on varattu tarkoitukseen 300 000 euron määräraha.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima tiivistelmä parannuksen toteuttamisesta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää sitoutua Lintusalontien kunnostamista koskevaan hankkeeseen liitteen mukaisella tavalla siten, että kunnan maksuosuus on kuitenkin enintään 300 000 euroa (alv 0).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää sitoutua Lintusalontien kunnostamista koskevaan hankkeeseen liitteen mukaisella tavalla siten, että kunnan maksuosuus on kuitenkin enintään 300 000 euroa (alv 0).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00