Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntastrategia -hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025

PuuDno-2019-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja ja peruskoulun rehtori osallistuivat sivistystoimen strategiavalmennukseen ajalla 11.9.2018-16.1.2019. Valmennuksen seurauksena hyvinvointipalveluihin nimettiin strategiatyöryhmä, johon kuuluivat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori ja markkinointipäällikkö. Työryhmä alkoi työstää Puumalan kuntastrategian pohjalta hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmaa.

Loppuvuodesta 2018 työryhmä työsti hyvinvointipalvelujen visiota ja arvoja. Talvella 2019 pidetyssä strategiatyöpajassa hyvinvointilautakunta työsti arvoja edelleen: mitä arvot tarkoittavat käytännössä hyvinvointipalvelujen toiminnassa ja päätöksenteossa. Kevättalvesta 2019 järjestettiin koko sivistyspalvelujen strategiatyöpaja, jossa työstettiin toimenpiteitä kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi sekä painopisteitä hyvinvointipalveluille. Kevään ja syksyn 2019 aikana työryhmä työsti yhteistyössä henkilöstönsä kanssa toimenpano-ohjelmaa edelleen.

Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa 2019-2025 on kuvattu hyvinvointipalvelut tänään, hyvinvointipalvelujen visio ja arvot sekä eri vastuualueiden painopisteet ja niiden tavoitteet. Toimeenpano-ohjelman teossa on koko ajan ollut pohjana kuntastrategia ja sen toteuttaminen. Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman pohjalta laaditaan vuosittaisen talousarvion kärkitavoitteet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman 2019-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman 2019-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman 2019-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00