Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vuosikolmannesraportti 1.1.-31.8.2020

PuuDno-2020-129

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion toteutumasta on laadittu vuosikolmannesraportti, joka kattaa ajanjakson 1.1.-31.8.2020.

Toimintatuottojen kehitys on noin 90 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä selittyy pitkälti vuotuisilla vaihteluilla esimerkiksi puunmyyntitulojen suhteen.

Henkilöstökulujen toteuma on varsin sama kuin vuotta aiemmin: palkkamenot ovat pudonneet n. 80 000 eurolla ja sivukulut nousseet n. 25 000 eurolla. Elokuun alussa voimaan astuneet palkankorotukset tulevat kuitenkin kasvattamaan palkkamenoja loppuvuoden aikana viime vuoteen verrattuna.

Palvelujen ostojen osalta merkittävin tekijä on ESSOTE. Kokonaisuutena asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet noin 200 000 eurolla. Merkittävintä on kuitenkin huomata, että toisaalta ESSOTE:n ennakkolaskutus (jolla katetaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut) on huomattavasti v. 2019 tasoa korkeammalla, jopa 560 000 euroa. Koska menokehitys ei reaalisesti ole kasvanut niin dramaattisesti, voidaan olettaa että ennakkolaskutuksesta tullaan saamaan palautusta siis aiempaa enemmän. On kuitenkin muistettava, että korona vaikuttaa monin tavoin, mm. maksutuottojen pienentymisenä ja kokonaisuutena koko vuoden kustannuskehitykseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Sen sijaan erikoissairaanhoidon suoriteperusteisesti tapahtuva laskutus on pudonnut huomattavasti, lähes 400 000 eurolla. Tästä karkeasti voidaan arvioida kolmasosan selittyvän sillä, että korona on kasvattanut toimenpiteiden hoitovelkaa, ja kaksi kolmasosaa selittyy kuntakohtaisen kysynnän pienentymisellä. On kuitenkin muistettava, että erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vuonna 2019 selvästi.

Toimintakate oli kaikkiaan elokuun lopussa 275 000 euroa heikompi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen kertymä on huomattavasti (750 000 euroa) edellisvuotta korkeampi, johtuen siitä että osa kiinteistöveroista tilitettiin jo heinä- ja elokuussa. Valtionosuuksien kasvu on n. 400 000 euroa, johtuen koronakorotuksista ja jo alun perinkin kasvaneista valtionosuuksista. Vuosikatetta oli elokuun lopussa kertynyt noin 850 000 euroa.

Investointien toteuma oli tarkastelujaksossa noin 400 000 euroa (27 %). Merkittävimmistä hankkeista viimeiselle vuosikolmannekselle ajoittuu mm. Lintusalontien peruskorjauksen kuntaosuus, iso osa urheilukentän kunnostuksesta sekä Kotiniementien perusparannus.

Valtuusto hyväksyi huhtikuun lopussa talousarvion muuttamisen, jonka vaikutus budjetoituun toimintakatteeseen oli -100 000 euroa.

Rahoitusmarkkinoiden syvä ja nopea romahdus maaliskuussa vaikutti merkittävästi myös kunnan rahoitusomaisuuden arvoihin, mutta kesän aikana tilanne palautui hyvin nopeasti ennalleen. 31.8.2020 rahoitusomaisuuden arvot olivat noin 70 000 euroa hankintahintoja korkeammalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee vuosikolmannesraportin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee vuosikolmannesraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.