Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pistohiekan ranta-asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakennusurakka

PuuDno-2020-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan 1. vaiheen toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat kesän ja alkusyksyn aikana. Suunnitelmat on laatinut Sitowise.

Valtuusto on hyväksynyt suunnitelmat kokouksessaan 28.9.2020. Tuolloin tiestön ja vesihuoltoverkoston hankintahinnaksi arvioitiin 420 000 euroa, alv 0%. Suunnitelman toteutus edellyttää lisäksi pienempiä investointeja harmaiden vesien keskitettyyn käsittelyyn sekä olemassa olevan puhtaan veden kaivon kunnostamiseen.

Kaava-alueen päätie toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti sorapäällysteisenä ja 6 metrin levyisenä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös koko aluetta palveleva vesihuoltoverkosto. Käymälävesien säilöntä ja kuljetus toteutetaan tonttikohtaisesti ja harmaat vedet ohjataan paikallisesti keskitettyyn puhdistukseen ja suodatukseen.

Nyt kilpailutetun 1. vaiheen maarakennuksen pääurakka sisältää suunnitelmien mukaisesti mm. seuraavat työt:
- vesijohtoverkoston, jätevesiviemäröinnin ja paineviemäröinnin rakentaminen materiaaleineen ja    
  tarvikkeineen sekä maatöineen
- rumpuputken asennus tarvikkeineen ja maatöineen
- laskuojan muotoilu
- luiskien maisemointi
- tielinjausten sovittaminen tonttiliittymiin
- nykyisten rakenteiden siirrot ja suojaukset
- katuvalaistuskaapelointien suojaputkien sekä valaisinjalustojen asentaminen maatöineen ja tarvikkeineen
- kaapelinvetonarujen asennus suojaputkiin
- tietoliikennekaapeleitten varausputkien asennus tarvikkeineen ja maatöineen sis. vetonarut

Rakennuttajan hankintoja ja erillisurakoita ovat mm.
− jätevesien puhdistamorakennuksen, jätevesipumppaamon ja vedenottamon rakentaminen tarvikkeineen
− puuston kaato, runkopuiden ja latvustähteiden poisto
− valaisimien, valaisinvarsien, lamppujen, valaisinpylväitten ja kaapelointien hankinta ja asennukset sekä  
   sähkökytkentöjen teko

Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kaava-alueen katuverkostoa täydentävät katuyhteydet, valaistus, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylät.

1. vaiheen urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 23.5.2021.

Pistohiekan matkailualueen katujen ja kunnallistekniikan maarakennustöiden kilpailutus käytiin 13.10.-3.11.2020. Tarjouspyyntö suunnitelmineen ja muine liitteineen on ollut nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa sekä kunnan kotisivuilla 13.10.2020 alkaen. Lisäkysymyksiä urakan sisällöstä pyydettiin jättämään 22.10.2020 mennessä ja kysymyksiin vastattiin 28.10.2020 kunnan kotisivuilla.

Määräaikaan, 3.11.2020 klo 12.00, mennessä saatiin kymmenen tarjousta, joista kaikki täyttivät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Urakkatarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina. Kilpailutuksessa saatu edullisin tarjous oli 274 900,00 euroa, alv 0%.

Kolmen edullisimman tarjouksen jättäneiden kanssa käytiin selonottoneuvottelut 5.11.2020. Selonottoneuvottelujen tarkoitus on varmistaa, että tarjouspyyntö on ymmärretty oikein ja ettei urakkalaskennassa ole tapahtunut esim. alihintaan johtavia laskentavirheitä. Selonottoneuvotteluiden pöytäkirjat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. valita Pistohiekan kunnallistekniikan vaiheen toteuttajaksi suunnitelmien ja kuvaustekstin mukaisessa laajuudessa Jari T. Liukkonen Oy:n, urakkahinta 274 900,00 euroa, alv. 0%.  
  2. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä hankinnan toteuttamisen kunnanhallituksen ehdottamassa muodossa ja sitoutua varaamaan hankintaan tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarvioon.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä hankinnan toteuttamisen kunnanhallituksen ehdottamassa muodossa ja sitoutua varaamaan hankintaan tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarvioon.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00