Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 10.11.2020 ja Puumala-lehdessä 11.11.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 10.11.2020.

 

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuuston II vpj. Martti Laineen tilalla oli varavaltuutettu Tiina Lipo-Lempiäinen. Valtuutettu Paavo Kyhyräinen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. 
Puheenjohtaja totesi, että valtuuston kokouksessa on paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.