Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Hurissalon osayleiskaavan päivittäminen

PuuDno-2019-92

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu. Kunnanvaltuuston 2.2.2004 § 8 hyväksymän Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018. Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan Hurissalon osayleiskaavan alue. Suunnittelualue muodostuu enimmäkseen sisäjärvistä. Alueen länsiosassa on myös Saimaata, mutta saimaannorpan suojelua koskevia muutostarpeita ei ole.

Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Syksyllä 2018 on suoritettu luontoinventointi niissä muutoskohteissa, jotka silloin olivat kunnan tiedossa.

Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 21 päättänyt, että Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.  

Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Lisäksi on muutamia aluerajauksia ja siirtoja koskevia maanomistajien hakemuksia. Kaavamerkintöjä on muutettu toteutuneiden poikkeamislupien mukaisesti.

Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan kunnan kotisivuilla ja teknisessä toimistossa. Kuulutus on myös Puumala –lehdessä. Maanomistajille lähetetään kirje ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kartta muutoskohteista ja kaavaselostus ovat liitteenä. Luontoselvitys on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Hurissalon osayleiskaavan päivityksen luonnosvaiheen julkisesti nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu. Kunnanvaltuuston 2.2.2004 § 8 hyväksymän Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018. Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan Hurissalon osayleiskaavan alue. Suunnittelualue muodostuu enimmäkseen sisäjärvistä. Alueen länsiosassa on myös Saimaata, mutta saimaannorpan suojelua koskevia muutostarpeita ei ole.

Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Syksyllä 2018 on suoritettu luontoinventointi niissä muutoskohteissa, jotka silloin olivat kunnan tiedossa.

Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 21 päättänyt, että Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.  

Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Lisäksi on muutamia aluerajauksia ja siirtoja koskevia maanomistajien hakemuksia. Kaavamerkintöjä on muutettu toteutuneiden poikkeamislupien mukaisesti.

Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 12.6.-18.7.2019. Luonnoksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on liitteenä.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella Puumala –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Maanomistajille lähetetään kirje ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, kartta muutoskohteista sekä vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Hurissalon osayleiskaavan päivityksen ehdotusvaiheen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n, MRA 19 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Hurissalon osayleiskaavan muutoksen ehdotusaineisto on ollut maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65§:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19§:n mukaisesti nähtävillä 8.4.-11.5.2020 Puumalan kunnantalolla. Kaava-aineistoon on voinut tutustua myös kunnan kotisivuilla. Nähtävillä olosta on tiedotettu kuulutuksella Puumala–lehdessä, sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Maanomistajille lähetettiin asiaa koskevat kirjeet ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on ollut oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista 11.5.2020 klo 15:00 mennessä.

Viranomaisilta on pyydetty tarvittavat lausunnot. Savonlinnan maakuntamuseo, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Väylävirasto (vesiväylien osalta) ovat todenneet, ettei niillä ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntojen johdosta on tehty tarkistuksia kaavakartalle sekä kaavaselostukseen koskien maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta tehtyjä merkintöjä.

Muistutuksia saatiin koskien muutoskohdetta 2 (rakennusoikeuden siirto Ryhälästä Hurissaloon) ja 8 (rantarakennusoikeutta koskevan virheen korjaaminen kaavaan Ihalaisenlahdessa) sekä kaksi uutta muutoshakemusta, jotka koskivat yksittäisiä lomarakennuspaikkoja. Muutospyynnöt on tutkittu ja hakemuksissa esitetyille kaavamuutoksille ei katsottu olevan perusteita. Muistutuksen johdosta muutoskohde 8 peruttiin ja kaava jää siltä osin ennalleen. Saadut lausunnot ja muistutukset on koottu erilliseen raporttiin, ja niihin on annettu vastineet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet, sekä tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 15.10.2020 päivätyn Hurissalon osayleiskaavan muuttamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 15.10.2020 päivätyn Hurissalon osayleiskaavan muuttamisen.

 

Valtuutettu Annukka Närhi ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.