Valtuusto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020

PuuDno-2021-20

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan toimintamenot kasvoivat viime vuonna koronaepidemia huomioiden hyvin maltillisesti, 166 000 eurolla. Menokasvu johtui ennen muuta sosiaali- ja terveyspalveluista, ja lisäksi kertaluonteisena kuluna näkyi mm. kunnan yrityksille suunnattu noin 100 000 euron koronatukiohjelma. Sen sijaan monilla muilla vastuualueilla menokehitys oli negatiivinen johtuen epidemian keväällä aiheuttamasta sulkutilasta ja sen vaikutuksista esimerkiksi henkilöstökuluihin. Esimerkiksi opetuspalveluissa toimintakulut pienentyivät noin 200 000 eurolla.

Toimintatuotot pienentyivät noin 240 000 eurolla, erityisesti puunmyyntitulojen edellisvuotta pienemmän toteuman vuoksi. Toimintakate heikentyi siten noin 400 000 eurolla edellisvuoteen nähden, ollen kuitenkin noin miljoona euroa talousarviossa ennakoitua positiivisempi.

Valtionosuudet kasvoivat huomattavasti (765 000 euroa), johtuen ennen kaikkea valtion merkittävistä koronatukipaketeista kunnille. Verotulot pienentyivät noin 176 000 eurolla, mikä vastasi varsin tarkasti tilikaudelle tehdyn kunnallisveroprosentin aleneman vaikutusta. Koronatukena korotettu yhteisövero-osuus kasvatti kunnan verotuloja, mutta tilitysjärjestelmästä johtuen osa vuodelle 2020 suunnatuista kiinteistöveroista siirtyi sen sijaan vuodelle 2021.

Kokonaisuutena vuosikate muodostui noin 2,4 miljoonan euron suuruiseksi, ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 1,7 miljoonaa euroa. Kunnan taseen ylijäämä nousi tilikauden jälkeen hieman yli 10 miljoonan euron. Konsernin tulos oli varsin yhdenmukainen peruskunnan osalta, ja kuntakonsernin ylijäämä nousi 9,3 miljoonaan euroon.

Nettoinvestoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa ja lainakanta oli vuoden lopussa 300 000 euroa. Rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen määrä oli vuoden vaihteessa puolestaan noin 7 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin lainakanta oli noin 5 miljoonaa euroa, mistä merkittävin osuus muodostuu  ESSOTE-kuntayhtymän velkavastuista.

Tilinpäätös liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 735 591,88 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 30.3.2021 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää:

1. hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen,

2. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2020 sekä

3. että, tilikauden ylijäämä 1 735 591,88 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00