Valtuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelma

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suomen UNICEF valitsi Puumalan kunnan Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi 31.8.2019. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
 • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
 • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta:

 1. Syrjimättömyys
 2. Lapsen edun ensisijainen harkinta
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen

 

Kunta on nimennyt Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmän, johon kuuluu kunnan, Essote:n, seurakunnan, eri järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustajat, yhteensä 18 edustajaa. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii MLL:n edustaja Pentti Lautala ja sihteerinä palvelujohtaja Anne Julin, joka on myös nimetty yhdyshenkilöksi UNICEF:iin päin.

UNICEF järjesti Puumalan koordinaatioryhmälle alkukoulutuksen 21.3.2019, jonka jälkeen koordinaatioryhmä arvioi alkukartoituksessa kymmenen rakennuspalikan toteutumista Puumalassa.

Koordinaatioryhmän tekemä alkukartoituksen tulokset:

Rakennuspalikka 1: Lapsen oikeudet tunnetaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemiseen lapsille, nuorille, lasten huoltajille, kuntalaisille, päättäjille, työntekijöille, järjestöille.

Rakennuspalikka 2: Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Rakennuspalikka 3: Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikessa toiminnassa lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa ja heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti. Lisäksi Puumalassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedotus hoidetaan ymmärrettävällä tavalla ja että toimintatavat ovat lapsille ja nuorille sopivia.

Rakennuspalikka 4: Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että julkisten tilojen suunnittelussa ja kehittämisessä lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa,heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti,julkisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei mennä aikuisten käytännöllisyys ja puhtaanapito edellä, julkisia tiloja ei suunnitella ja rakenneta liian valmiiksi.

Rakennuspalikka 5: Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että virkamiesten ja luottamushenkilöiden/lasten ja nuorten vuorovaikutus on jatkuvaa, lapsia ja nuoria rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksensä ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun.

Rakennuspalikka 6: Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsia ja nuoria osallistetaan aktiivisemmin, tukimuodoista tiedotetaan aktiivisemmin ja kerätään tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä koskien heidän vapaa-ajan viettoaan ja virkistäytymistä.

Rakennuspalikka 7: Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia. Puumalassa on selvitettävä lapsilta ja nuorilta, onko heillä ystäviä ja turvallisia aikuisia.

Rakennuspalikka 8: Lapsia ja lapsuutta arvostetaan. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsen ja lapsuuden itseisarvo näkyy toimintojen ja palvelujen suunnittelussa ja budjetoinnissa sekä siihen, että he kokevat olevansa arvokkaita.

Rakennuspalikka 9: Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä -politiikkaa, kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön.

Rakennuspalikka 10: Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa. Puumalassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lasten ja nuorten kokemustietoa kerätään nykyistä enemmän ja kaikkea kerättyä tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Koordinaatioryhmä päätti vuoden 2019 lopulla lapsilta ja nuorilta kysyttävistä rakennuspalkioiden asioista. Kaikkiaan kysyttäviä asioita oli 20. Kyselyt toteutettiin päiväkodin 5-vuotiaille, 2., 5. ja 8. luokkien oppilaille sekä 15-18-vuotiaille tammi-helmikuun aikana. Koordinaatioryhmä kokoontui 18.2.2020. Se kävi läpi lapsilta ja nuorilta saadut vastaukset.

Alkukartoituksen sekä lapsilta ja nuorilta saatujen vastausten pohjalta koordinaatioryhmä asetetti tavoitteet lapsiystävällisyyden edistämiseksi.

Tavoitteet ovat:

 1. Lapsen oikeudet tunnetaan koko kunnassa
 2. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja he osallistuvat suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 3. Jokaisella lapsella ja nuorella on ystäviä ja turvallisia aikuisia
 4. Lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisia eikä ketään syrjitä
 5. Lapset ja nuoret kokevat olevansa arvokkaita
 6. Lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön

 

Koordinaatioryhmä työsti tämän jälkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman, joka on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan tekemän päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumala Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00