Valtuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Puumala rahaston perustaminen

PuuDno-2020-232

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta teki vuoden 2019 tilinpäätöksestä 500 000 euron varauksen Puumala-rahaston perustamiseksi. Tarkoituksena oli perustaa rahasto tai säätiö, jonka tuottoa voitaisiin ohjata erikseen päätettäviin tarkoituksiin ja joka voisi myös ottaa vastaan ulkopuolisten lahjoituksia.

Rahaston perustamista on keskusteluluontoisesti käyty läpi valtuustoseminaarissa ja tämän pohjalta laadittu viranhaltijatyönä sääntöluonnos (vanha luonnos oheismateriaalina), joka on toimitettu lausuttavaksi nuorisovaltuustolle sekä hyvinvointilautakunnalle, ja tämän lisäksi myös nuorisolain mukainen Orvokki-ryhmä on käsitellyt luonnosta. Lausuntopalautteessa oli erilaisia näkemyksiä mm. ikäryhmästä johon rahaston tuottoa käytettäisiin, tuoton perhekohtaisesta jakautumisesta sekä mahdollisista kulujen todistamisista. Lausuntopalautteen koonti löytyy hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta: https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_23112020/Lausunto_Puumalarahaston_saannoista(4729)

Sääntöluonnokseen on lausuntojen perusteella tehty joitain muutoksia. Lausuntopalautteen perusteella harrastuksen rajaamiseen, kohdentamiseen ja tukitarpeen arviointiin sekä todentamiseen liittyisi huomattavia vaikeuksia, joten tuki on muutettu harrastusstipendiksi. Stipendin tehtävänä on vahvistaa harrastuskulttuuria ja kannustaa lapsia ja perheitä harrastustoimintaan ja stipendin suuruus olisi pääsääntöisesti lasta kohti yhtä suuri. Stipendiä voidaan kuitenkin korottaa yksinhuoltajaperheille. Haun yhteydessä pyydettäisiin hakijoilta tietoja lapsen harrastuksista ja toiveista niihin liittyen.

Stipendi myönnettäisiin näin ollen asukasperusteisena kuten esimerkiksi opiskelijoiden kotikuntastipendikin on myönnetty. Näin stipendin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää byrokratiaa saadaan huomattavasti pienemmäksi, huomioiden sen että stipendiin oikeutettuja perheitä tulisi olemaan vuosittain todennäköisesti yli sata.

Rahaston pääoma muodostettaisiin kunnan jo aiemmin hankkimista rahasto-osuuksista. Näin ollen niihin kertynyttä realisoimatonta arvonnousua voitaisiin hyödyntää stipendien jakamisessa jo vuonna 2021. 30.11. kunnalla oli rahasto-osuuksia hankintahinnaltaan yhteensä noin 1,5 miljoonan euron edestä, ja näihin oli kertynyt realisoimatonta arvonnousua noin 130 000 euron verran. Rahaston sääntöjen mukaisesti stipendejä voitaisiin jakaa vuosittain 75 % kertyneestä tuotosta, ensimmäisenä vuotena kuitenkin enintään 20 000 euroa.

Seuraavista rahasto-osuuksista muodostuisi 500 000 euron kokonaisuus. Rahastosta noin puolet muodostuisi markkinaliikkeille herkistä osakerahastoista (Arvo Markka ja Arvo Kruunu) ja puolet vakaammista korko- ja yhdistelmärahastoista (Allokaatio 25, Obligaatio Prima). 30.11. tilanteessa rahastossa olisi siten jaettavia varoja seuraavasti:

 

  Osuuksien lukumäärä Arvo 30.11.2020 Hankinta-arvo Realisoimaton arvonnousu
Taaleri Arvo Markka 566,1803

128 832,46 €

110 000 € 18 832,46 €
Taaleri Arvo Kruunu 748,63874 146 762,51 € 120 000 € 26 762,51 €
Taaleri Allokaatio 25 1 842,16 250 779,25 € 230 000 € 20 779,25 €
OP Obligaatio Prima 198,9026 40 858,57 € 40 000 € 858,57 €
         
YHTEENSÄ   567 232,79 € 500 000 € 67 232,79

Siirrettävät rahasto-osuudet muodostavat noin kolmasosan kunnan sijoitusrahasto-omaisuudesta hankintahinnaltaan ja noin puolet realisoimattomasta arvonnoususta.

Puumala-rahaston varat muodostaisivat jatkossa sinänsä itsenäisen kokonaisuuden, eikä niitä jatkossa huomioitaisi kunnan normaalissa kassavarojen sijoittamisessa. Käytännössä varat kuitenkin kuuluvat jatkossakin Puumalan kunnan taseeseen. Rahastoon voitaisiin ottaa myös lisälahjoituksia, joihin voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveita tai näiden puuttuessa rahaston sääntöjä.

Oheismateriaalina aiempi sääntöluonnos ja liitteenä lausuntokierroksen perusteella laaditut säännöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää

1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon selostusosassa mainitut sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle liitteenä olevat säännöt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää

1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon selostusosassa mainitut sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle liitteenä olevat säännöt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00