Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunitelma 2022 - 2024

PuuDno-2021-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015, 110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarviossa on esitetty toimialakohtaiset kärkitavoitteet ja -toimenpiteet talousarviovuodelle. 

Talousarvio on budjetoitu noin 27 000 euroa ylijäämäiseksi. Kunnan toimintakatteeksi on arvioitu -17,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat noin 2,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 19,9 miljoonaa euroa. Menokasvussa näkyy palkkamenoihin varattu korotus. Talousarviovuoteen 2022 kohdentuu merkittävää epävarmuutta johtuen Essote kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin tilanteesta ja sen vaikutuksesta kuntalaskutukseen. Budjetissa on varattu kuntalaskutusmenoon 11,03 miljoonaa euroa. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa koronapandemiasta aiheutuvien kustannusten vaikea ennakoitavuus sekä erityisesti investointien näkökulmasta rakentamiskustannusten kasvu. 

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2021 tuloveroprosentiksi 19,5, mikä on sama kuin kuluvana vuonna ja samoin kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Vuoden 2022 verokertymäksi on arvioitu talousarviossa 9 680 000 euroa, mikä on vain 80 000 euroa kuluvan vuoden budjetoitua enemmän. Maltillinen arvio kasvusta perustuu siihen, että yhteisöveron jako-osuuden korotus poistuu tulevana vuonna. Näyttää kuitenkin siltä, että verotulojen kehitys on ensi vuonna jopa Kuntaliiton ennustettakin parempi. 

Valtionosuudet on arvioitu olevan noin 8,2 miljoonaa euroa eli ne laskevat kuluvan vuoden arviosta 275 000 euroa. Yhteensä verotuloja ja valtionosuuksia on arvioitu 229 000 euroa pessimistisemmin kuin mitä ennusteet osoittavat. 

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 650 000 euroa, mikä on noin 50 000 euroa kuluvan vuoden budjetoitua vahvempi. Poistojen arvoksi on laskettu 623 000 euroa. 

Kunnan investointimenot ovat 1,9 miljoonaa euroa ja tuloja on budjetoitu 115 000 euroa. Tuloja haetaan eu-rahoituksesta. Nettoinvestointimenot on 1,8 miljoonaa euroa. Investointimenojen taso pysyy poikkeuksellisen korkeana siksi, että käynnissä on palvelukeskuksen remontointi, johon on varauduttu 900 000 eurolla. Palvelukeskuksen remontointi jatkuu myös suunnitelmavuonna 2023. Muita isompia investointeja ovat sataman ja keskustan kehittäminen alkuvuodesta valmistuvan yleissuunnitelman pohjalta sekä Pistohiekan ja Kivisalmen laiturit, joihin haetaan julkista investointitukea vähintään 50 %. Melka-halliin kohdistuvaa investointimäärärahaa siirretään vuodelle 2022 yht. 230 000 euroa, mutta kohteeseen varattu kokonaismääräraha pysyy samana. Lisäksi kunnostetaan mm. kiinteistöjä ja Koskenseläntietä sekä aluekeräyspisteitä.     

Kunnan lainoja on varauduttu lyhentämään lyhennysohjelman mukaisesti 50 000 eurolla, jolloin lainakanta tulee olemaan talousarviovuoden 2022 lopussa 50 000 euroa. Mikäli uutta lainaa ei tarvitse ottaa, pystytään kunnan viimeinen lainaerä maksamaan vuonna 2023. 

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 on liitteenä. Taloussuunnitelmavuosien valtionosuuksien ja verotulojen arviointiin kohdentuu merkittävää epävarmuutta johtuen sote-kustannusten kehityksestä sekä siitä, tuleeko verotuksen ja valtionosuuksien laskentakriteereihin vielä muutoksia. Suunnitelmavuosien tuloarviota on arvioitu talousarviossa pessimistisesti. 

Hallintopalveluiden käyttötalouden perustelutekstit ovat oheismateriaalina. 

Hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta ovat käsitelleet omalta osaltaan talousarviota ja lautakunnissa tehdyt teknisen korjaukset ja muutokset on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta viikolla 48. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.
 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Talousarvion investointiosaan lisätään laajakaistan suunnittelurahaa 25 000 euroa ja maanhankintaan 100 000 euroa.
 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen ehdotti, että Essoten kuntayhtymän kuntalaskutukseen varataan 10 860 736 euroa kunnanjohtajan esityksestä (11,03 milj. euroa) poiketen.

Kunnanhallitus yksimielisesti kannatti tehtyjä muutosehdotuksia.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 edellä esitetyin muutoksin.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen 2.12.2021 tekemien muutosten jälkeen talousarvio on noin 197 000 euroa ylijäämäinen. Kunnan toimintakatteeksi on arvioitu -17,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 2,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 19,8 miljoonaa euroa. Budjetissa on varattu Essote kuntayhtymän kuntalaskutusmenoon 10,86 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioidaan olevan 820 000 euroa. 

Kunnan investointimenot ovat noin 2 miljoonaa euroa ja tuloja on budjetoitu 115 000 euroa. Nettoinvestointimenot ovat 1,9 miljoonaa euroa. 

Kunnanhallituksen tekemät muutokset sisältävä talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00