Valtuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021

PuuDno-2015-260

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 50 §:ssä säädetään. (1.11.2019 alkaen Veronkantolain 12.1.2018/11 47 §). Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta.

Ajalle 1.1.2016-31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 17 kuntaa. Puumalan kunta ei edellisellä kerralla pidättänyt toimivaltaa kummankaan verolajin osalta.

Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen suoraan lain nojalla.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään Veronkantolain 51 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä ajankohtana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta pidätä itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen toimivaltaa ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta pidätä itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen toimivaltaa ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verohallinto