Valtuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 30.4.2018

PuuDno-2018-113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Penttinen, Taloussihteeri, erja.penttinen@puumala.fi
Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -4,51 milj. euroa, mikä on n. 586 000 euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toimintakate oli 28,24 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat toteutuneet 182 000 e edellisvuotta parempana, mikä selittyy valtaosin puunmyyntituloilla. Huhtikuun lopussa toimintatuotot olivat kaikkiaan n. 1 milj. euroa, mikä on 40,81 % budjetoidusta. Toimintakuluihin budjetoidusta summasta on huhtikuuhun mennessä toteutunut 29,92 %. Toimintakulut ovat olleet 405 000 euroa viime vuoden huhtikuun loppua vähemmän, mikä selittyy pitkälti asiakaspalvelujen ostoilla ESSOTElta. Essoten kuntalaskutus (perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi) on viime vuotta pienempi ja samoin on ollut erikoissairaanhoidon kulujen toteuma. Raportointihetkeen mennessä ei kuitenkaan kaikki laskut Essoten ja muiden osalta ole vielä kirjautuneena, joten toimintakulujen toteuma ei kuvaa todellista tilannetta ja siihen sekä koko kunnan tulokseen on siksi suhtauduttava erityisellä varauksella. Asiakaspalvelujen ostojen (valtaosin sote-palveluiden ostoa) toteuma on 28,95 % budjetoidusta.

Huhtikuussa verotulojen toteuma on 32,78 % budjetoidusta, mikä tarkoittaa n. 2,81 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt 234 000 euroa enemmän viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Hyvä verokertymä on pitkälti yhteisöveron ansiota, jonka kertymä oli 223 000 euroa edelliskevättä parempi. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti ja nyt niitä on kertynyt 34,19 % budjetoidusta. Kunnan korkokulujen määrä on laskussa johtuen pienentyneestä lainan määrästä.

Vuosikatteeksi muodostui n. 1,05 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelmaan on kirjattuna laskennalliset poistot.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2018 tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2018 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.