Valtuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

PuuDno-2018-7

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
Erja Penttinen, Taloussihteeri, erja.penttinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee sisällyttää tilinpäätöksen yhteyteen konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

 

Kunnan toimintakate (luvut ulkoisia) oli vuonna 2017 n. -14 917 000 euoa, joten toimintakate heikkeni vuoteen 2016 verrattuna noin 371 000 euroa (2,6 %). Toimintakate alitti kuitenkin talousarvion 1 210 000 eurolla (7,5 %). Toimintatuotot olivat 2 471 000 euroa, mikä oli 110 000 euroa (4,6 %) enemmän kuin oli budjetoitu. Tuotot laskivat kuitenkin vuodesta 2016 yht. 296 000 eurolla (10,7 %).  Tätä selittää se, että vuoden 2016 toimintatuottoja nostivat etenkin puunmyyntitulot. Myynti- ja maksutuotot laskivat vuodesta 2016, mutta sen sijaan tukia ja avustuksia saatiin noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Toimintakulut olivat 17 388 000 euroa, mikä on 1 102 000 euroa (7,5 %) alle budjetoidun. Toimintakulut olivat kuitenkin 75 000 euroa (0,4 %) suuremmat kuin vuonna 2016. Toimintakulujen budjettialitusta selittää valtaosin se, että sosiaali- ja terveyspalveluihin (sisältäen ESSOTEn palveluostojen lisäksi myös Sosterilta ostettavat eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut) oli talousarviossa varattu n. 854 000 enemmän kuin toteutui.  

Verotulojen kertymä on vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Vuonna 2017 verotuloja kertyi yhteensä 8 920 000 euroa. Verotulot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna 33 000 eurolla (0,4 %). Kiinteistöveron tuotto pysyi lähes edellisvuoden tasolla laskien noin 3 900 eurolla. Kiinteistöveroa kertyi yhteensä noin 1,73 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto jatkoi laskemistaan. Vuoteen 2016 nähden kunnallisveroa kertyi noin 133 000 euroa vähemmän, mikä tarkoittaa 2,3 prosentin alenemaa. Kuitenkin kunnallisveron tuotto oli 124 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu.  Yhteisöveron tuotto puolestaan kasvoi noin 170 000 eurolla, mikä tarkoittaa 13 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Yhteensä valtionosuuksia Puumalan kunta sai 8,24 miljoonaa euroa, mikä on 136 000 euroa (1,7 %) enemmän kuin vuonna 2016. Valtionosuuksia kertyi 44 000 euroa (0,5 %) enemmän kuin oli budjetoitu.

Kunnan vuosikate oli 2,34 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti poistojen kattamiseen noin 3,8-kertaisesti. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan nettoinvestoinnit. Vuodelle 2017 ei tehty lisäpoistoja. Vuosikate oli 1,69 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

Tilikauden tulos parani edellisvuodesta noin 116 000 eurolla ollen 1,73 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen on esitetty alla olevassa taulukossa tuhannen euron tarkkuudella.

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen

  01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2016
Toimintatuotot yhteensä              2 471 000               2 767 000
Toimintakulut yhteensä           -17 388 000            -17 313 000
Toimintakate           -14 917 000            -14 546 000
Verotulot              8 920 000               8 887 000
Valtionosuudet              8 244 000               8 108 000
Rahoitustuotot ja -kulut                   90 000                      6 000
Vuosikate              2 338 000               2 456 000
Poistot ja arvonalentumiset                -609 000                 -842 000
Satunnaiset erät                          0                           0
Tilikauden tulos              1 729 000               1 613 000

 

Kunnan nettoinvestoinnit olivat yhteensä 847 000 euroa, mikä on noin 215 000 enemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestoinnit kuitenkin alittivat budjetoidun (muutettu talousarvio) 420 000 eurolla. Suurin investointi oli Keskustien korjaus, johon käytettiin noin 618 000 euroa. Muita isompia investointeja oli Kitulanniemen asfaltointi, satama-alueen kehittäminen ja kiipeilyseinä. Investointeihin saatiin avustuksia yhteensä n. 48 000 lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Kuntakonsernin tilikauden ylijäämä oli 1,74 mijoonaa euroa. Konsernin lainakanta oli 5,4 miljoonaa euroa, mikä on 2 436 euroa per asukas. 

Erikseen on laadittu henkilöstöraportti. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämä -tilille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 729 208,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 24.4.2018 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.  - 31.12.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen

2. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2017

3. siirtää tilikauden ylijäämän 1 729 208,35 euroa edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00