Valtuusto, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 §:ssä 32 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2017. Kuntalain 121 §:nmukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointia suorittaessaan tarkastuslautakunta on tilinpäätöksen tutustumisen lisäksi perehtynyt talousarvioon, vuosikolmannesraportteihin, valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoihin sekä kuullut eri viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kuntalain 121 §:n mukaisena arvionaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden  toteutumisesta arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.