Valtuusto, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

PuuDno-2017-145

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Vuoden 2018 talousarvio on laadittu vielä vuonna 2013 hyväksyttyyn kuntastrategiaan pohjautuen. Uutta kuntastrategiaa vuosille 2018-2025 on laadittu syksyn 2018 aikana ja se on määrä hyväksyä talousarvion yhteydessä. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen 19.6. hyväksymän laadintaohjeen pohjalta. 

Kunta jatkaa vuonna 2018 osana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote). Essoten talousarvioehdotuksen mukaan Puumalan jäsenkuntalaskutus on 9 100 000 euroa. Kunnan toimintakate on arvioitu noin -16,0 miljoonaksi euroksi.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 20,0. Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat kiinteistöverolain salliman vaihteluvälin alareunoilla. Vuoden 2018 verotulot pienentyvät ennusteen mukaan noin 20 000 euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Kunnallisverotulot tulevat vähenemään arviolta 73 000 euroa, mutta yhteisöverot kasvavat 42 000 euroa.

Valtionosuusrahoitus on vuonna 2018 noin 8,0 miljoonaa euroa. Valtionosuusrahoitus laskee vuoteen 2017 verrattuna 151 000 euroa.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 638 000 euroa ja poistojen noin 601 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu siten arviolta 37 000 euroa.

Vuoden 2018 investointien arvioidaan olevan 815 000 euroa, joista suurimmat investoinnit ovat paloaseman lämmitysjärjestelmän uusiminen sekä vesikaton korjaus (150 000 e), kuntosalin laajennus ja pukuhuone (100 000 e) sekä kirkonkylän katujen kunnostus (Sarkatie, Lehtokuja ja Peippotie yht. 100 000 e). Loppuosa investointibudjetista kohdistuu eri toimintojen ylläpito- ja kehittämiskohteisiin. Investoinnit ylittävät talousarviovuonna 2018 vuosikatteen 177 000 eurolla. Erotus ei kuitenkaan edellytä lainanottoa ja kunnan vanhojen lainojen lyhentämistä voidaan jatkaa suunnitelman mukaisesti.

Kunnan vanhoja talousarviolainoja on varauduttu lyhentämään lyhennysohjelman mukaisesti noin 540 000 eurolla, ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2018 lopussa noin 1 087 500 euroa.

Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus esitetään liitteenä. Liite sisältää myös kuntastrategiaosan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00