Valtuusto, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Saarikiinteistöjen vaihtaminen / Haapaselän osayleiskaava

PuuDno-2017-254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on 28.8.2017 § 54 hyväksynyt Haapaselän osayleiskaavaan päivityksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 12.10.2017. Kaavaprosessin aikana tuli ilmi, että kiinteistön Koivakonsaari 623-445-3-112 rakennusoikeus on luonnonsuojeluperusteilla siirrettävä. Kiinteistölle oli 18.3.2002 hyväksytyssä yleiskaavassa osoitettu 80  kerrosneliömetriä rakennusoikeutta (RA). Vuonna 2017 kiinteistö oli edelleen rakentamaton. Koivakonsaaren omistaa yksityinen henkilö.  

Puumalan kunta omistaa kiinteistön Myrskyluoto 623-445-13-24, joka oli 18.3.2002 hyväksytyn yleiskaavan maa- ja metsätalousaluetta, jolla ei ollut rakennusoikeutta (M-1). Myrskyluoto on tullut kunnan omistukseen kunnanvaltuuston päätöksellä 28.6.2004 § 53, vaihtokaupalla Koivakonsaareen. Valtuuston päätöksen mukaan Myrskyluodon entinen omistaja sai kiinteistön rakennuksiin 15 vuoden käyttöoikeuden. Myrskyluodolla sijaitsevat edelleen Koivakonsaaren omistajan rakennukset, noin 35 m2:n loma-asunto sekä noin 5 m2:n sauna.

Kunnanvaltuuston 28.8.2017 § 54 hyväksymässä päivitetyssä yleiskaavassa Koivakonsaaren rakennusoikeus on nolla ja Myrskyluodon 60 kerrosneliömetriä. Tilanne on nyt sama kuin todellinen tilanne ennen ensimmäistä yleiskaavaa. Kunta ja Koivakonsaaren omistaja ovat neuvotelleet saarien vaihdosta. Kiinteistöjen vaihtaminen on ollut esillä myös kaavaprosessin viranomaisneuvotteluissa. Toisin sanoen kunnanvaltuuston 28.6.2004 § 53 hyväksymä saarien vaihtokauppa tehtäisiin takaisin. Myrskyluotoon ei kohdistu luonnonsuojelulain mukaisia suojeluperusteita, ja Myrskyluodolla on mahdollista säilyttää rakennusoikeus ja olemassa olevat rakennukset edelleen.

Vaihtokirja on liitteenä. Sijaintikartta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto hyväksyy lainvoimaisen Haapaselän osayleiskaavan perusteella liitteen mukaisen vaihtokirjan, jolla Puumalan kunta luovuttaa kiinteistön 623-445-13-24 Koivakonsaaren omistajalle, ja Koivakonsaaren omistaja luovuttaa kiinteistön 623-445-3-112 Puumalan kunnalle. Vaihto tehdään ilman välirahaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Vaihtokirja on liitteenä. Sijaintikartta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy lainvoimaisen Haapaselän osayleiskaavan perusteella liitteen mukaisen vaihtokirjan, jolla Puumalan kunta luovuttaa kiinteistön 623-445-13-24 Koivakonsaaren omistajalle, ja Koivakonsaaren omistaja luovuttaa kiinteistön 623-445-3-112 Puumalan kunnalle. Vaihto tehdään ilman välirahaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00