Valtuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020

PuuDno-2019-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle kunnan määrittämän veroprosentin mukaan. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Puumalan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2017 lähtien 20,0 %, kun se tätä ennen oli 20,50. Etelä-Savon verotettavilla tuloilla painotettu veroprosentti on tänä vuonna arviolta 21,17 ja koko maan 19,88. Yhden tuloveroprosenttiyksikön tuotto on Puumalassa arviolta 340 000 euroa.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vero maksetaan aina kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosan tarkkuudella.

Verolaji Lain sallima vaihtelu-
väli
Etelä-Savon keski-
arvo
Koko maan keski-
arvo
V. 2019 veroprosentti Puumalassa Yhden promillen tuotto, euroa/vuosi Veron tuotto vuonna 2019, euroa
Yleinen kiinteistövero 0,93-2,00 1,20 1,07 0,95 80 000 760 000
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-1,00 0,54 0,50 0,48 57 000 275 000
Muun kuin vakituisen asunnon kiinteistövero 0,93-2,00 1,20 1,17 1,08 68 000 740 000

Kaikkien kolmen yllä mainitun kiinteistöveroprosentin alentaminen lain sallimalle minimitasolle pienentäisi kunnan verotuloja noin 150 000 eurolla.

Näiden lisäksi kunta voi halutessaan määrittää erikseen seuraavat veroprosentit, joita sovellettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan:
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti, joka Puumalassa saisi olla välillä 2,00-6,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, joka voi olla yleisestä kiinteistöverosta poiketen alempi, myös 0,00 %
Voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä 0,93 - 3,10 %.

Puumalassa ei ole kiinteistöverolain mukaisia voimalaitoksia lainkaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen verokertymä on ollut noin 1500 euroa. Rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta yhden prosenttiyksikön tuotto on noin 4200 euroa. Puumalassa ei viime vuosina ole määritetty erikseen yleishyödyllisen yhteisön, voimalaitoksen tai rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia.

Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä kauttaaltaan koko maan ja Etelä-Savon keskimääräistä tasoa alempia. Sen sijaan kunnallisveroprosentti on tänä vuonna hieman koko maan keskiarvoa korkeampi, vaikkakin selvästi maakunnan keskiarvoa alhaisempi.

Oheismateriaalina Kuntaliiton veroennustekehikko kahdella eri veroprosenttivaihtoehdolla. Kunnan v. 2020 talousarvion laadinnassa verotulojen kokonaiskertymäksi on budjetoitu 9,050 miljoonaa euroa, mikä veroennustemallin mukaan voitaisiin saavuttaa nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla ja 18,5 % kunnallisveroasteella. Veroennusteisiin sisältyy verotilitysjärjestelmästä johtuen runsaasti epävarmuustekijöitä. Viimeisimmän neljän vuoden osalta (2015-2018) verotulot ovat Puumalassa toteutuneet kuitenkin Kuntaliiton edellisen vuoden viimeistä ennustetta positiivisemmin, ja näin näyttää käyvän myös vuonna 2019, huolimatta valtakunnallisestikin huomiota herättäneestä verotilitysten rytmihäiriöstä, joka pienentää tilapäisesti koko kuntakentän, myös Puumalan, verokertymää. Verotulot, kuten muutkin tulot, on joka tapauksessa budjetoitava varovaisuusperiaatteella.

Huomioiden edellä mainitut seikat, kunnan viime vuosina kertyneen ylijäämän, vahvan vuosikatteen, tasetilanteen sekä myöskin tulevan vuoden valtionosuuskehityksen on perusteltua, että vuonna 2020 kunnan kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan ja tuloveroprosenttia alennetaan nykyisestä 0,5 prosenttiyksiköllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2020 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

  • kunnan tuloveroprosentti: 19,50 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
  • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
  • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2020 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

  • kunnan tuloveroprosentti: 19,50 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
  • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
  • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00