Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018

PuuDno-2019-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee sisällyttää tilinpäätöksen yhteyteen konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan käyttötalouden menot olivat vuonna 2018 yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Menot olivat n. 840 000 euroa (4,6 %) budjetoitua pienemmät, mutta kasvoivat kuitenkin vuoteen 2017 verrattuna 213 000 eurolla (1,2 %). Toimintakulut jäivät budjetoitua pienemmiksi erityisesti siitä syystä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset jäivät koko vastuualueella 596 000 euroa alle talousarvion. Kunnan toimintatulot olivat 2,65 miljoonaa euroa, mikä on 183 000 euroa budjetoitua enemmän (7,4 %). Toimintulot kasvoivat vuodesta 2017 n. 177 000 euoa (7,2 %). Toimintakatteeksi muodostui n. -15 miljoonaa euroa, mikä on noin 1 miljoona euroa budjetoitua paremmin, mutta heikkeni vuoteen 2017 verrattuna 35 000 euroa (0,2 %). Kaikki toimialat kestivät hyvin budjetissa.

Kunnalle kertyi verotuloja yhteensä 9 036 000 euroa, mikä on n. 460 000 euroa budjetoitua enemmän (5,3 %). Vuoteen 2017 verrattuna verotulot kasvoivat 116 000 euroa eli n. 1,3 %. Kunnallisveron tuotto palasi vuoden 2016 tasolle ja oli yhteensä n. 5,89 miljoonaa euroa (6,5 % budjetoitua paremmin). Kasvu oli lähes 3 %:n luokkaa. Sen sijaan kiinteistöveron tuotto laski niukasti, n. 6 000 euroa (0,3 %). Kunnalle kertynyt osuus yhteisöveron tuotosta laski myös 2,9 % vuodesta 2017, mikä tarkoittaa n. 42 000 euroa. Yhteensä yhteisöveroa kertyi 1 428 000 euroa.

Myös valtionosuuksien kertymä oli 200 000 euroa (2,6 %) budjetoitua parempi ja myös vuotta 2017 n. 10 000 euroa suurempi.

Vuosikatteeksi muodostui 2,34 miljoonaa euroa. Asukaskohtaista vertailutietoa koko maan osalta ei vuodelta 2018 vielä ole, mutta vuonna 2017 Puumalan vuosikate asukasta kohden oli viidenneksi paras koko maassa. Vuosikate riitti poistojen kattamiseen 3,7-kertaisesti ja oli n. 1,7 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Vuodelle 2018 ei tehty lisäpoistoja.

Puumalan kunnan vuoden 2018 tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Edellisiltä tilikausilta oli taseessa kertynyttä ylijäämää 6 057 000 euroa.

 

  01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2017
Toimintatuotot yhteensä

2 649 000

             2 471 000
Toimintakulut yhteensä

-17 601 000

          -17 388 000
Toimintakate

-14 952 000

          -14 917 000
Verotulot

9 036 000

             8 920 000
Valtionosuudet

8 257 000

             8 244 000
Rahoitustuotot ja -kulut

-6 000

               90 000
Vuosikate

2 336 000

             2 338 000
Poistot ja arvonalentumiset

-629 000

               -609 000
Satunnaiset erät

0

0

Tilikauden tulos

1 707 000

             1 729 000

 

Kunnalla oli vuoden 2018 lopussa lyhennysten jälkeen lainaa jäljellä 612 500 euroa. Toimintavuonna lainoja pystyttiin lyhentämään suunnitellusti yhteensä 540 000 eurolla. Asukaskohtainen lainakanta laski 736 eurosta 495 euroon.

Kunnan suurimmat investoinnit kohdentuivat vuonna 2018 paloaseman lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja vesikaton korjaukseen, johon käytettiin 175 000 euroa. Kuntosalin laajennukseen ja jääkiekkokaukalon käyttäjien lämpimien tilojen rakentamiseen käytettiin puolestaan n. 110 000 euroa ja tähän saatiin AVI:lta avustusta 36 000 euroa. Katuja kunnostettiin puolestaan n. 110 000 eurolla ja korjausohjelmaa tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Yhteensä investointeihin käytettiin 614 000 euroa (netto), mikä on noin 233 000 euroa vuotta 2017 vähemmän. Investointimenot jäivät 231 000 euroa alle budjetin.

Kuntakonsernin tilikauden ylijäämä on 1 739 506,63 euroa. Konsernin lainakanta on 5 250 000 euroa, mikä tarkoittaa 2 391 euroa asukasta kohden.

Erikseen on laadittu henkilöstöraportti.

Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämä -tilille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 706 852,02 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 26.3.2019 esittänyt  tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen,

2. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2018 sekä

3. siirtää tilikauden ylijäämän 1 706 852,02 euroa edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.