Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

PuuDno-2015-38

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestyksen työryhmä on käynyt uutta rakennusjärjestysluonnosta läpi. Rakennusjärjestysluonnos on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle. Rakennusjärjestysluonnokseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuustaulukkoon on joitakin muutoksia. Rakennusjärjestykseen esitetyt muutokset ovat rakennusjärjestysluonnoksessa punaisella tekstillä ja poistetut kohdat sinisellä tekstillä.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.9. - 30.10.2020.

Liitteenä rakennusjärjestysluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Oheismateriaalina ehdotus Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen päivitykseen 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville 2.12.2020-2.1.2021 ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestysluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2020-2.1.2021 välisen ajan. Rakennusjärjestysluonnoksesta ei ole tullut kirjallisia huomautuksia.

Rakennusjärjestysehdotus on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle. Rakennusjärjestysehdotukseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä. Rakennusjärjestysehdotukseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuus taulukkoon on tehty joitakin muutoksia.

Liitteenä rakennusjärjestysehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville 10.2.-12.3.2021 ajaksi sekä pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusjärjestysehdotus on ollut  julkisesti nähtävillä 10.2.-12.3.2021 välisen ajan. Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot. Rakennusjärjestysehdotuksesta saapui lausuntoja viideltä eri taholta. Rakennusjärjestystyöryhmä piti palaverin lausuntojen tiimoilta ja lisäsi lausunnoista tarpeellisia kohtia Puumalan kunnan rakennusjärjestykseen.

 

Osallistumis-ja arviontisuunnitelma ja rakennusjärjestysehdotus ovat liitteinä ja lausunnot oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnnahallitukselle että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun rakennusjärjestyksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan teknisen lautakunnan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun rakennusjärjestyksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun rakennusjärjestyksen.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Olavi Kietäväinen esitti, että rakennusjärjestyksen liitteessä 1.1.: Rakennusjärjestyksen tavoite-kohdasta poistetaan "pyritään"-sanat. Valtuutettu Esa Karjalainen kannatti Olavi Kietäväisen tekemää esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että sopiiko kaikille valtuutetuille Kietäväisen esittämä ehdotus. Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus sopi kaikille valtuutetuille.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Olavi Kietäväisen esittämällä muutoksella.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00