Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Hallintosäännön päivittäminen 1.5.2021 lukien

PuuDno-2016-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 50 hallintosäännön, jota on päivitetty edellisen kerran 16.12.2019 § 40. Nyt on tullut tarve päivittää hallintosääntöä. Lautakunnat ovat käsitelleet omalta osaltaan hallintosäännön päivitystä kokouksissaan seuraavasti: hyvinvointilautakunta 25.1.2021 § 4 ja tekninen lautakunta 8.2.2021 § 7.
 

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta, koska

 • palvelujohtajan osa-aikaisuuden vuoksi varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää päiväkodin johtajalle
 • peruskoulun rehtorin päätösvallasta puuttuu esi- ja perusoppilaiden ottaminen kouluun
 • keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilönä on virheellisesti palvelujohtaja
 • kunnanhallituksen nimeämän vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenen olisi hyvä olla hyvinvointilautakunnan jäsen

 

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä teknisten palvelujen osalta, koska maankäyttöteknikko on poistunut kunnan palveluksesta ja uutta ei ole palkattu. Maankäyttöteknikon tehtäviin kuulunut päätösvalta on siis syytä poistaa hallintosäännöstä ja jakaa se uudelleen.

Hallintosäännön pykälässä 17 määritellään viranhaltijoiden erityiset ratkaisuvallat ja maankäyttöteknikolle on annettu päätösvalta:

- osoitejärjestelmän muutoksista

- yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti

- kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä.
 

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hallintopalvelujen osalta, koska hallintosäännön 7 LUKU asiakirjahallinnon järjestäminen tulee käsittää myös tiedonhallinnan järjestämisen

 • hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät tulee käsittää myös tiedonhallinnan tehtävät.
 • hallintosäännön 30 §: ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät tulee käsittää myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää

1. Muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevan Vanhus- ja vammaisneuvoston kohdan 2 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaan muotoon:

Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi vanhus-ja vammaisneuvostoon yhden jäsenen hyvinvointilautakunnan jäsenistä, joka toimii neuvoston puheenjohtajana. Kunnanhallitus pyytää vanhusten eri edustajatahoja, seurakuntaa, vanhus- ja vanhuspalvelujen tuottajan edustajaa sekä vammaisten eri edustajatahoja nimeämään edustajansa sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Vanhus- ja vammaisneuvoston esittelijä-sihteerinä toimii palvelujohtaja.

2. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon Keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilöksi hallintopäällikön.

3. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilöksi päiväkodin johtajan.

4. Poistaa 17 §:ssä olevasta palvelujohtajan päätösvallasta kohdat

 • 5 päättää varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja
 • 9 päättää kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta.
   

5. Lisätä 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan esi- ja perusopetukseen oppilaaksi ottamisen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen.

6. Lisätä 17 §:ssä olevaan päiväkodin johtajan päätösvaltaan varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja kotihoidontuen kuntalisästä päättämisen.

7. Poistaa 17 §:ssä olevan maankäyttöteknikon päätösvallan ja jakaa sen seuraavasti:

 • osoitejärjestelmän muutoksista päättää ympäristösihteeri
 • yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti päättää tekninen johtaja
 • kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä päättää tekninen johtaja

 

8. Muuttaa hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnan tehtävät

 • kunnanhallitus päättää tiedonhallinnan yleisistä periaatteista, kuten vastuista, valvonnasta ja seurannasta ja hyväksyy tiedonhallintamallin


9. Muuttaa hallintosäännön 30 §:ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät

 • tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija huolehtii kunnanhallituksen alaisena tiedonhallintalaissa määriteltyjen tiedonhallinnan järjestämiseen ja asianhallintaan liittyvien tehtävien hoidosta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää

1. Muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevan Vanhus- ja vammaisneuvoston kohdan 2 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaan muotoon:

Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi vanhus-ja vammaisneuvostoon yhden jäsenen hyvinvointilautakunnan jäsenistä, joka toimii neuvoston puheenjohtajana. Kunnanhallitus pyytää vanhusten eri edustajatahoja, seurakuntaa, vanhus- ja vanhuspalvelujen tuottajan edustajaa sekä vammaisten eri edustajatahoja nimeämään edustajansa sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Vanhus- ja vammaisneuvoston esittelijä-sihteerinä toimii palvelujohtaja.

2. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon Keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilöksi hallintopäällikön.

3. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilöksi päiväkodin johtajan.

4. Poistaa 17 §:ssä olevasta palvelujohtajan päätösvallasta kohdat

 • 5 päättää varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja
 • 9 päättää kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta.
   

5. Lisätä 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan esi- ja perusopetukseen oppilaaksi ottamisen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen.

6. Lisätä 17 §:ssä olevaan päiväkodin johtajan päätösvaltaan varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja kotihoidontuen kuntalisästä päättämisen.

7. Poistaa 17 §:ssä olevan maankäyttöteknikon päätösvallan ja jakaa sen seuraavasti:

 • osoitejärjestelmän muutoksista päättää ympäristösihteeri
 • yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti päättää tekninen johtaja
 • kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä päättää tekninen johtaja

 

8. Muuttaa hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnan tehtävät

 • kunnanhallitus päättää tiedonhallinnan yleisistä periaatteista, kuten vastuista, valvonnasta ja seurannasta ja hyväksyy tiedonhallintamallin


9. Muuttaa hallintosäännön 30 §:ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät

 • tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija huolehtii kunnanhallituksen alaisena tiedonhallintalaissa määriteltyjen tiedonhallinnan järjestämiseen ja asianhallintaan liittyvien tehtävien hoidosta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00