Valtuusto, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

PuuDno-2018-134

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015, 110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen 18.6. hyväksymän laadintaohjeen pohjalta. Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.

Kunta jatkaa vuonna 2019 osana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote). Essoten talousarvioehdotuksen mukaan Puumalan jäsenkuntalaskutus on tulevana vuonna 9 254 700 euroa. Essote on tehnyt talousarvionsa varautuen 1,7 %:n kustannusten nousuun. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä.

Kunnan taloudessa suurin menopaine on sote-kustannusten ohella henkilöstökuluissa. Vuonna 2018 sovittujen yleiskorotusten vaikutus on vuodelle 2019 n. 30 000 euroa, paikallisen järjestelyerän vaikutus n. 36 000 euroa ja lomarahaleikkausten poistumisen vaikutus n. 55 000 euroa.

Kunnan toimintatuotoiksi on arvioitu n. 2,56 milj. euroa ja toimintakuluiksi -18,7 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen -16,15 milj. euroa. 

Valtuusto vahvisti marraskuun 2018 kokouksessaan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,0. Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat kiinteistöverolain salliman vaihteluvälin alareunoilla ja ne pidetään vuoden 2018 tasossa. Vuoden 2019 verotulokertymäksi arvioidaan kunnan talousarviossa n. 8 810 000 euroa, mikä on 230 000 enemmän kuin talousarvioon 2018 ennakoitu verotulo. Verotulojen arvioinnissa on kuitenkin lähdetty siitä, että ne on arvioitu Kuntaliiton veroennustetta vielä selvästi pessimistisemmin. Veroennuste näyttää kasvua sekä kunnallis- että yhteisöverossa. Kiinteistöveron ennakoidaan pysyvän samalla tasolla. Kaikkiaan verotuloihin ennakoidaan 3 prosentin kasvua (Kuntaliiton ennusteessa). 

Valtionosuuksien osalta talousarvion laadinnassa on käytetty Kuntaliiton antamaa syyskuun laskelmaa, joka näyttää, että Puumalalle kertyisi valtionosuuksia vuonna 2019 yht. 7 946 612 euroa. Valtionosuudet tippuisivat täten vuodesta 2018 yht. n. 310 000 euroa, mikä tarkoittaa 141 e / asukas vähemmän. Syyskuun laskelman jälkeen on tullut vielä yksi ennustelaskelma marraskuussa, mikä arvioi valtionosuuksiksi n. 10 000 euroa syyskuun ennustetta enemmän. 

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 614 000 euroa ja poistojen noin 591 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu siten arviolta 24 000 euroa.

Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, mutta sitä suuremmat merkitään investointiosaan. Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan 885 000 euroa, joista suurimmat investoinnit ovat pienjäteaseman toteutus (200 000 e) ja hiekkatekonurmipintojen uusiminen (70 000 e). Katuja kunnostetaan 100 000 eurolla ja maanhankintaan on varattu 250 000 euron määräraha. Sataman kehittämiseen on varattu 50 000 euroa ja uuden pakettiauton hankintaan 45 000 e. Loppuosa investointibudjetista kohdistuu monipuolisesti eri toimintojen ylläpito- ja kehittämiskohteisiin, esim. seniorikotien kunnostamiseen, Geopark-kohteiden ja reitistöjen kehittämiseen sekä metsätien perustamiseen puunmyyntiä varten. Toiminnan ja investointien rahavirta jäisi n. 271 000 euroa negatiiviseksi.

Kunnan vanhoja talousarviolainoja on varauduttu lyhentämään lyhennysohjelman mukaisesti noin 475 000 eurolla, ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2019 lopussa noin 612 500 euroa.

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 esitetään liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00