Valtuusto, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021

PuuDno-2018-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu­tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laa­dittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnan­valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Suunnitelmassa on

  • arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittä­vyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väes­tön palvelutarpee­seen vaikuttavia tekijöi­tä;
  • määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimin­takyvyn ja itse­näisen suoriutumisen tuke­miseksi sekä ikääntyneelle väes­tölle tarjot­tavien palve­lujen määrän ja laadun ke­hittämiseksi;
  • määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa em. tavoitteiden to­teutu­misesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpitei­den toteuttami­seksi;
  • määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut em. kohdassa tarkoi­tettujen toi­menpiteiden toteuttamisessa; se­kä
  • määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kans­sa.

 

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henki­löiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarvio­ta ja -suunnitelmaa sekä terveydenhoitolain mukais­ta raporttia ja hyvinvointi­kertomusta.

Kunnanhallitus on päättänyt 9.12.2013, että Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi laadinnasta vastaa palvelujohtaja yhdessä vanhusneuvoston ja vanhustyön ammattilaisten kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 21.9.2017 perustaa työryhmän valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, nimesi edustajikseen Laura Pitkosen ja Eeva-Liisa Luukkosen sekä kutsui työryhmän muiksi jäseniksi teknisten palvelujen, ESSOTE:n ja seurakunnan edustajat sekä vapaa-aikasihteerin, markkinointipäällikön ja kansalaisopiston rehtorin.

Suunnitelman valmistelua varten järjestettiin ikäihmisten seminaari 17.4.2018, jossa kuultiin ikäihmisiä.

Työryhmä on valmistellut liitteenä olevan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, jonka vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 14.11.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00