Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Poikkeamislupahakemus 623-414-24-2

PuuDno-2022-113

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennusten vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan kirkonkylässä Rn:o 24-2 , pinta-ala 2080 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Ryhälän osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä loma-asunto, talousrakennus ja aitta.

Rakennuspaikka on Ryhälän osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Rakennuspaikalla on jo olemassa 56 k-m2 suuruinen loma-asunto, varasto 36 k-m2 ja aitta 20 k-m2. Olemassa oleva loma-asunto ja varasto tulee purettavaksi. Haetun ja olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi 76 k-m2.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan, loma-asunto 15 m rantakasvillisuuden rajasta.

Hakijoiden perustelut poikkeamiselle:

Tonttimme joka rajoittuu kolmelta sivulta metsään on sijainnut mökki 10 m etäisyydellä rannasta, korjaustarve vastaa mittaavuudeltaan uuden rakentamista. Haemme siksi poikkeamislupaa purkaa vanha 51 k-m2 mökki ja tehdä uusi 546 k-m2 suuruinen lomarakennus 15 metrin päähän rantaviivasta.

Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamishakemukseen.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Kiinteistöllä ei ole useita mahdollisia rakennuspaikkoja loma-asunnolle. Olemassa oleva loma-asunto on ollut aikaisempien määräyksien etäisyydellä rantaviivasta. Rakennuspaikka on vanha rakennuspaikka, jossa on olemassa olevia rakennuksia.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittaminen asemapiirroksessa esitetyille paikalle on perusteltua. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen noin 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, Puumalan kunnan Kirkonkylän kiinteistölle 623-414-24-2 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 14.6.2022. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00