Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Poikkeamishakemus 623-429-2-30-M

PuuDno-2022-115

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Määräalan omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennusten vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Määräala sijaitsee Puumalan kunnan Ollilan kylässä Rn:o 2-30 M604 , pinta-ala n.7000 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikka on rakentamaton.

Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2, pinta-alaltaan yli 4000 m2 rakennuspaikan rakennusoikeus 200 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 5000 m2 rakennuspaikan rakennusoikeus 250 k-m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Haettujen rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi 128 k-m2, loma-asunto 98 k-m2 ja rantasauna 30 k-m2.

Loma-sunto tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan n. 16 m rantakasvillisuuden rajasta.

Hakijoiden perustelut poikkeamiselle:

Rakennuspaikka kallioinen rinne ja rakennusta ei saa tontille muutoin aseteltua. Rakennus jää hyvin suojaan ja tulee sopeutumaan ympäristöönsä hyvin, kyseessä on hirsirakennus. Rakentamisessa tullaan ottamaan huomioon rakennusjärjestyksessä määrätyt tekijät rantarakentamiselle..

Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamishakemukseen.

Tekninen johtaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Kiinteistöllä ei ole muita mahdollisia rakennuspaikkoja loma-asunnolle. Asemapiirustukseen merkitty loma-asunnon paikka jää parhaiten maastokohtien suojaan. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittaminen asemapiirroksessa esitetyille paikalle on perusteltua maasto-olosuhteisiin vedoten. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Kartat, ote ranta-asemakaavasta ja asemapiirros ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen noin 16 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, Puumalan kunnan Ollilan kylän määräalalle 623-429-2-30 M604 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 14.6.2022. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00